Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PSO INFORMATYKA


INFORMATYKA

Klasy IV-VIII

Przedmiotowy system oceniania

w Szkole Podstawowej w Boninie

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Szkolny System Oceniania obowiązujący w Szkole Podstawowej w Boninie.

3. Podstawę programową z informatyki.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:

  1. komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;

  2. odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;

  3. prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;

  4. korzysta z pomocy dostępnej w programach;

  5. posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;

  6. przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze, wyjaśnia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.

2. Komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczeń:

2.1.komunikuje się za pomocą poczty elektronicznej, stosując podstawowe zasady netykiety;

2.2. korzysta z poczty elektronicznej przy realizacji projektu.

3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:

3.1. wyszukuje informacje w różnych źródłach elektronicznych;

3.2. selekcjonuje, porządkuje i gromadzi znalezione informacje;

3.3. wykorzystuje, stosownie do potrzeb, informacje w różnych formatach;

3.4. opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, multimedialnej.

4. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, motywów, tekstów, animacji, prezentacji multimedialnych i danych liczbowych. Uczeń:

4.1. tworzy rysunki i motywy przy użyciu edytora grafiki (posługuje się kształtami, barwami, przekształcaniem obrazu, fragmentami innych obrazów);

4.2. opracowuje i redaguje teksty, stosując podstawowe możliwości edytora tekstu w zakresie formatowania akapitu i strony, łączy grafikę z tekstem;

4.3. wykonuje w arkuszu kalkulacyjnym proste obliczenia, przedstawia je graficznie i interpretuje;

4.4. przygotowuje proste animacje i prezentacje multimedialne.

5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Programowanie. Uczeń:

5.1. za pomocą ciągu poleceń tworzy proste motywy lub steruje obiektem na ekranie;

5.2. uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

6. Wykorzystywanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy z różnych dziedzin. Uczeń:

6.1. korzysta z komputera, jego oprogramowania i zasobów elektronicznych do wspomagania i wzbogacania realizacji zagadnień z wybranych przedmiotów;

6.2. korzysta z zasobów (słowników, encyklopedii, sieci Internet) i programów multimedialnych (w tym programów edukacyjnych) z różnych przedmiotów i dziedzin wiedzy.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania swoich zainteresowań, zastosowanie komputera w życiu codziennym, opisywanie zagrożeń i ograniczeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu. Uczeń:

7.1. opisuje przykłady wykorzystania komputera i sieci Internet w życiu codziennym;

7.2. szanuje prywatność i pracę innych osób;

7.3. przestrzega zasad etycznych i prawnych związanych z korzystaniem z komputera i Internetu, ocenia możliwe zagrożenia.

II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Oceniane są:

 1. Ćwiczenia praktyczne.

Ocenie podlega:

- wartość merytoryczną;

- stopień zaangażowania w wykonanie ćwiczenia;

- dokładność wykonania polecenia;

- indywidualne rozwiązania zastosowane przez ucznia;

- staranność i estetykę.

 1. Odpowiedzi ustne i pisemne.

Ocenie podlega:

- zgodność wypowiedzi z postawionym pytaniem;

- właściwe posługiwanie się pojęciami;

- zawartość merytoryczną wypowiedzi;

- sposób formułowania wypowiedzi.

 1. Aktywność podczas pracy na lekcji.

Ocenie podlega:

- stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;

- zainteresowanie tematem lekcji;

- przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji;

- umiejętność pracy w zespole.

 1. Pisanie na klawiaturze.

Ocenie podlega:

- szybkość pisania tekstu;

- ilość błędów.

 1. Prace dodatkowe.

Ocenie podlega:

- wartość merytoryczną pracy;

- stopień zaangażowania w wykonanie pracy;

- estetykę wykonania;

- wkład pracy ucznia;

- sposób prezentacji;

- oryginalność i pomysłowość pracy;

- stopień trudność dodatkowej pracy;

- udział w konkursach i ich wynik.

III. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

Ocena celująca

Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;

 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;

 • perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowymi

 • samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;

 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością, oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;

 • do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;

 • wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań oraz aktywnością na lekcjach;

 • przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;

 • wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we własnym zakresie;

 • osiąga sukcesy w międzyszkolnych konkursach informatycznych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

 • posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;

 • posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji o wysokim stopniu trudności;

 • posługuje się usługami internetowymi;

 • samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;

 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;

 • uczestniczy w konkursach informatycznych.

Ocena dobra

Uczeń:

 • zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

 • posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;

 • z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu trudności;

 • z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;

 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;

 • w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość materiału ma opanowaną;

 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;

 • z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;

 • wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem zastosowania wielu opcji i efektów.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

 • posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;

 • z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje i efekty;

 • z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;

 • ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem najprostszych opcji i narzędzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

nie opanował umiejętności i wiedzy z zakresu materiału programowego, nie zna terminologii informatycznej, nie stosuje zasad bezpiecznej obsługi komputera, nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamykać systemu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PSO INFORMATYKA.doc (DOC, 59KB) 2017-12-09 08:54:27 168 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 09-12-2017 08:54:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 13-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 09-12-2017 08:54:27