Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PSO RELIGIA


RELIGIAPrzedmiotowy system oceniania z religii

w Szkole Podstawowej w Boninie

Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 czerwca 2010r.

Zasady oceniania

 1. Nauczyciel religii na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznej i rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.

 1. Oceny cząstkowe - semestralne i roczne - wyrażone są według skali:

 • celujący (6),

 • bardzo dobry (5),

 • dobry (4),

 • dostateczny (3),

 • dopuszczający (2),

 • niedostateczny (1).

 1. W ciągu jednego semestru nauczyciel wystawia każdemu uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe.

 1. Sposoby oceniania:

Wartościowanie gestem, stopniem, słowem, mimiką.

 1. Elementy wchodzące w zakres oceny z religii:

 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

 2. Zainteresowanie przedmiotem.

 3. Stosunek do przedmiotu.

 4. Pilność i systematyczność.

 5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu.

 6. Postawa.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Wpisywane na bieżąco do dziennika elektronicznego. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel religii uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

 2. Pisemne prace kontrolne przeprowadzane są dwa razy w ciągu semestru. Obejmują więcej niż trzy jednostki lekcyjne.

 3. Zapowiedziane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a sprawdzane są przez nauczyciela do dwóch tygodni.

 4. Zakres materiału kartkówek powinien obejmować nie więcej niż trzy jednostki lekcyjne.

 5. Odpowiedzi ustne objęte są zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji. Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do odpowiedzi (bez konsekwencji).

 6. Kontrola znajomści podstawowych prawd wiary zdobywana jest podczas odpowiedzi ustnej lub pisemnej.

 7. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa, kontrolowana jest na bieżą
  a przynajmniej raz w ciągu semestru.

 8. Uczeń ma prawo raz w ciągu semestru zgłosić brak pracy krótkoterminowej (bez konsekwencji), jednak powinien ją uzupełnić na następne zajęcia.

 9. Zeszyt ucznia sprawdzany jest przynajmniej jeden raz w semestrze przeprowadzana jest kompleksowa ocena zeszytu.

 10. Informacja o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu winna być przekazana uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na miesiąc przed klasyfikacją. Nauczyciel religii przedstawia możliwości poprawy oceny poprzez uzupełnienie niezbędnych wiadomości i umiejętności.

 11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z religii może zdawać egzamin poprawkowy.

 12. Nauczyciel religii jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ww. wymaganiom.

Ocenie podlegają:

 1. Pisemne prace: kartkówki, sprawdziany, prace klasowe.

 2. Odpowiedzi ustne objęte zakresem materiału z zakresu trzech ostatnich lekcji.

 3. Wypowiedzi w trakcie lekcji, podczas dyskusji, powtórzenia itp.

 4. Praca domowa: krótkoterminowa i długoterminowa.

 5. Znajomość podstawowych prawd wiary.

 6. Prowadzenie zeszytu ucznia: estetyka, uzupełnione brakujące tematy lekcji itp.

 7. Pilność, systematyczność, postawy, umiejętności.

 8. Korzystanie z Pisma świętego, podręcznika i innych materiałów katechetycznych.

 9. Postawy wskazujące na potrzebę wartościowania.

 10. Inne formy aktywności ucznia:

 • praca w grupie w klasie i w domu (udział w dyskusji, prezentowanie efektów pracy zespołu),

 • aktywność na zajęciach lekcyjnych,

 • referaty, prezentacje,

 • udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 1. Praktyki religijne nie podlegają ocenie.

Uczeń jest oceniany według skali określonej w Statucie Szkoły.

Ogólne kryteria ocen z religii

Celujący:

Uczeń:

 • posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie
  i twórczo wykorzystać,

 • spełnia wymagania określone na ocenę bardzo dobrą,

 • posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle "Mały katechizm", bierze czynny udział
  w katechezie, jest zdyscyplinowany,

 • spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą,

 • wykonuje zadania dodatkowe dla chętnych,

 • angażuje się w prace pozalekcyjne ( np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.).

 • rozwija samodzielnie własne uzdolnienia,

 • proponuje nowatorskie rozwiązania wykraczające poza program nauczania,

 • prezentuje wysoki poziom postawy moralnej,

 • bierze udział w konkursach religijnych,

 • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na celującą.

Bardzo dobry:

Uczeń:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania katechezy,

 • posiada uzupełniony zeszyt, jest zdyscyplinowany,

 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

 • umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,

 • odznacza się pełną znajomością pacierza,

 • chętnie i systematycznie uczestniczy w katechezie,

 • wyróżnia się aktywnością na tle grupy katechizowanych,

 • zachowuje szacunek dla „świętych" miejsc, czasu modlitwy i słuchania Słowa Bożego, znaków religijnych,

 • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę bardzo dobrą.

Dobry:

Uczeń:

 • opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej,

 • posiada uzupełniony zeszyt,

 • poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela,

 • stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych,

 • wykazuje się dobrą znajomością pacierza,

 • stara się być aktywnym podczas lekcji,

 • dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości,

 • postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń (szacunek dla "świętych" miejsc, przedmiotów, osób),

 • osiąga postępy podczas prowadzonych zajęć,

 • chętnie uczestniczy w katechezie,

 • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dobrą.

Dostateczny:

Uczeń:

 • opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy,

 • dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidywanego programem w jego wiadomościach są luki,

 • wykazuje zainteresowanie przedmiotem,

 • postawa ucznia nie budzi zastrzeżeń.

 • w przekazywaniu wiadomości z religii popełnia nieliczne błędy,

 • odznacza się małą kondensacją wypowiedzi,

 • wykazuje się podstawową znajomością pacierza,

 • w zeszycie ucznia sporadyczne braki notatek, prac domowych,

 • prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem,

 • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dostateczną.

Dopuszczający:

Uczeń:

 • niechętnie bierze udział w katechezie,

 • zdobyte wiadomości są niewystarczające na uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy religijnej,

 • proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela,

 • ma problemy ze znajomością pacierza,

 • opanował elementarne wiadomości i umiejętności programowe przewidziane dla danego etapu edukacyjnego; są to wiadomości i umiejętności bardzo przystępne, proste i praktyczne, niezbędne w funkcjonowaniu szkolnym i pozaszkolnym,

 • wykazuje poprawny stosunek do religii,

 • prowadzi zeszyt ucznia,

 • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę dopuszczającą.

Niedostateczny:

Uczeń:

 • nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości z zakresu oceny dopuszczającej,

 • nie jest w stanie wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności,

 • lekceważy przedmiot,

 • opuszcza lekcje religii,

 • nie posiada zeszytu ucznia lub dość często go nie przynosi,

 • podczas przekazywania informacji popełnia liczne błędy,

 • nie wykazuje się znajomością pacierza,

 • inne uwarunkowania indywidualne ucznia wskazujące na ocenę niedostateczną.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 PSO RELIGIA.doc (DOC, 57KB) 2017-12-16 14:14:24 171 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 16-12-2017 14:14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 16-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 16-12-2017 14:14:24