Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BONINIE

 

Podstawa prawna: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., art. 40 - 43 (tekst jedn.: Dz.U. 1996 nr 67, poz. 329; ost. zm.: Dz.U. 2004r. 162, poz. 1690).

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne wszystkie postanowienia dotyczące zadań i kompetencji oraz zasad funkcjonowania rady określone w obowiązujących szkołę ustawach i rozporządzeniach.

2. Regulamin określa zasady i procedury funkcjonowania rady, zasady głosowania, podejmowania uchwał oraz sposób protokołowała posiedzeń rady.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Rady Pedagogicznej

 

§ 2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki wynikających ze statutu oraz innych regulaminów wewnętrznych szkoły.

2. Na swoich posiedzeniach rada - w formie uchwał - zatwierdza i opiniuje sprawy związane z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną szkoły.

 

ROZDZIAŁ III

Zakres działania Rady Pedagogicznej

 

§ 3

1. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin.

2. Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznej należą:

a) zatwierdzenie planu rozwoju i planu pracy szkoły,

b) zatwierdzanie programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły,

c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

d) zatwierdzanie programów własnych, innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

e) uchwalanie Statutu Szkoły oraz jego zmian,

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

g) zatwierdzanie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

h) zatwierdzanie regulaminów pracy zespołów nauczycielskich,

i) wyłonienie członka komisji odwoławczej przy Kuratorze Oświaty w trybie tajnego głosowania,

j) zatwierdzanie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) zmiany organizacji pracy w trakcie roku szkolnego,

c) szkolny zestaw programów nauczania,

d) szkolny zestaw podręczników do nauczania,

e) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

f) wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

g) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI

h) projekt planu finansowego szkoły,

i) przedstawione przez dyrektora ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,

j) regulaminy szkolne, procedury postępowania w różnych sprawach,

k) propozycję organu prowadzącego szkołę o przedłużeniu powierzenia funkcji dyrektora nauczycielowi pełniącemu tę funkcję po upływie 5 lat szkolnych,

l) kandydata na stanowisko dyrektora społecznego,

ł) działalność szkolnych organizacji,

m) wnioski komisji stałych i doraźnych rady.

4. Rada Pedagogiczna ponadto:

a) ustala i bezwarunkowo przestrzega regulaminu swojej działalności,

b) występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły,

c) przygotowuje projekt Statutu albo jego zmiany,

d) dba o naukowy poziom szkoły i prawidłowy kierunek pracy wychowawczej,

e) określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary,

f) rozważa sprawy związane ze stanem nauczania i wychowania w szkole, sprawnością kształcenia oraz podejmuje uchwały zmierzające do poprawy tego stanu,

g) upowszechnia osiągnięcia nauki, techniki, aktywizujące metody nauczania, propaguje nowatorskie formy pracy szkoły,

h) inicjuje wprowadzanie programów własnych, innowacji, badań, eksperymentów podnoszących jakość pracy szkoły,

i) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenia,

j) rozpatruje sprawy dotyczące stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole,

k) pomaga organizacjom młodzieżowym działającym w szkole, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań wychowawczych,

l) stwarza możliwości rozwijania zainteresowań i aktywności uczniów,

ł) bada warunki życia i pracy dzieci w szkole i poza szkołą,

m) współpracuje z Radą Rodziców.

5. Rada Pedagogiczna decyduje, rozpatruje i opiniuje podejmując uchwały.

6. Rada czuwa nad realizacją swych uchwał.

7. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 4

 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 3 niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ IV

Struktura i organizacja Rady Pedagogicznej

 

§ 5

 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący

b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole,

c) pedagog i psycholog szkoły.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym i za jej zgodą lub na wniosek osoby zaproszone:

a) przedstawiciele Rady Rodziców,

b) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,

c) przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych, stowarzyszeń oświatowych,

d) pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi szkoły,

e) pracownicy służby zdrowia,

f) studenci odbywający praktyki.

3. Dla sprawniejszego realizowania swych zadań statutowych Rada Pedagogiczna może powoływać zespoły (komisje):

a) kierowniczy - doradczy dyrektora szkoły,

b) przedmiotowe,

c) wychowawczy,

d) doraźne - problemowe, powoływane w zależności od potrzeb.

4. W obrębie zespołu (komisji) wybiera się przewodniczącego (lidera).

 

§ 6

 

1. Przewodniczący rady zobowiązany jest do:

a) realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

b) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu jakości pracy szkoły,

c) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej ochrony praw i godności nauczycieli,

e) zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i szkolnego oraz omawiania trybu i form realizacji,

f) analizowania realizacji uchwał rady,

g) starannego przygotowania i sprawnego prowadzenia posiedzeń rady,

h) nie dopuszczania do podejmowania uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

i) informowania członków Rady Pedagogicznej o ważnych sprawach gospodarczych, kadrowych, organizacyjnych i finansowych,

j) przestrzegania tajemnicy obrad.

 

§ 7

 

1. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Zebrania rady odbywają się w czasie pozalekcyjnym.

3. Członkowie rady są zobowiązani do:

  1. punktualności i aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu,

  2. aktywnego udziału w pracy zespołu, komisji, do którego zostali powołani,

  3. składania radzie informacji z wykonania przydzielonych zadań,

  4. realizowania uchwał Rady Pedagogicznej.

 

§ 8

 

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły co najmniej 7 dni przed jej posiedzeniem w formie zarządzenia. W przypadku zebrania wynikającego z bieżących potrzeb termin siedmiodniowy nie musi być przestrzegany.

4. O zmianie terminu zebrania dyrektor szkoły zawiadamia radę na 3 dni przed jej posiedzeniem. W wyjątkowych przypadkach termin trzydniowy nie musi być przestrzegany.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej usprawiedliwiają swoją nieobecność przewodniczącemu rady. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

6. Członek rady nieobecny na jej posiedzeniu jest zobowiązany do zapoznania się z protokołem rady.

 

§ 9

 

1. Za sprawny i zgodny z porządkiem obrad przebieg zabrania odpowiedzialny jest przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez protokolanta wybranego za jego zgodą przez radę na dany rok szkolny. W przypadku jego nieobecności osobą odpowiedzialną za sporządzenie protokołu jest członek rady, wyznaczony przez przewodniczącego.

3. Protokół sporządza się w terminie 14 dni od daty posiedzenia, wpisując do Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej.

4. Wzór protokołu, obowiązujący w szkole, jest następujący:

a) nagłówek,

b) ilość osób obecnych i nieobecnych - należy wpisać w protokole nazwiska osób nieobecnych (lista obecności znajduje się na końcu Księgi Protokołów),

c) porządek obrad przedstawiony przez przewodniczącego, nauczyciele mogą wnosić o dodanie jakiegoś zagadnienia do tego porządku - powinien być przyjęty w osobnej uchwale,

d) chronologiczny przebieg (ad 1, ad 2 itd.),

e) postanowienia,

f) podpis protokolanta i przewodniczącego.

5. Załącznikami (wydrukami komputerowymi) do protokołu mogą być sprawozdania z prac organizacji, kół, zespołów, przedmiotowych, wychowawców klasowych, pisemne wystąpienia, referaty, treści uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

6. Na końcu Księgi Protokołów znajduje się lista obecności członków rady na posiedzeniu, na której każdy obecny winien złożyć swój podpis.

7. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu i złożenia podpisu na liście opatrzonej tytułem „Zapoznałem się z treścią protokołu nr… z dnia………”. Lista ta stanowi załącznik do protokołu.

8. Nauczyciel po zapoznaniu się z protokołem ma prawo zgłosić poprawki przewodniczącemu rady.

9. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

10. Każde kolejne zebranie rady rozpoczyna uchwała w sprawie przyjęcia ostatniego protokołu.

11. Protokoły przechowywane są w gabinecie dyrektora, starsze w archiwum szkoły.

 

§ 10

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Głosowania na posiedzeniu rady mogą być jawne i odbywać się przez podniesienie ręki, lub tajne w formie pisemnej.

3. Głosowanie przeprowadza przewodniczący.

4. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez radę trzyosobowa komisja skrutacyjna. Komisja jest odpowiedzialna za stworzenie warunków tajności głosowania oraz za sporządzenie odrębnego protokołu, w którym podaje się:

a) wniosek, który głosowano,

b) ilość uprawnionych do głosowania,

c) skład komisji skrutacyjnej,

d) przebieg głosowania - ilość głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”, nieważnych.

5.Wynik głosowania jawnego lub tajnego oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów (suma głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymuję się”). Quorum wylicza się na podstawie liczby obecnych w czasie głosowania.

6. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole w formie uchwały.

 

§ 11

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach ujętych w § 3.

2. Rada podejmuje uchwałę jawnie, większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Podjęte uchwały opatruje się datą i kolejnym numerem na dany rok szkolny.

4. Uchwałę podpisuje przewodniczący rady.

 

§ 12

 

1. Przebieg posiedzenia i treść obrad Rady Pedagogicznej stanowią tajemnicę służbową.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1. Podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej są Księgi Protokołów.

2. Księga Protokołów jest opieczętowana, podpisana przez dyrektora szkoły, posiada ponumerowane strony.

3. Księgę zaopatruje się w klauzulę „Księga zawiera ...... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od ....... do ....... .”

4. Księgę Protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym osobom, pracownikom organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego szkoły.

§ 14

1. Z podjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał lub z protokołów zebrań w uzasadnionym celu można sporządzać wyciągi.

2. Wyciągi wymagające zatwierdzenia przez władze szkoły przesyła się organowi prowadzącemu i Kuratorowi Oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 regulamin działalności Rady Pedagogicznej.doc (DOC, 66.50Kb) 2013-03-25 18:28:46 2134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 25-03-2013 18:28:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 25-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 09-06-2015 07:34:20