Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STATUT SZKOŁY - 30.11.2017 r.


   • STATUT

PUBLICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BONINIE

NA PODSTAWIE:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);

Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

Ustawy Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz 1170);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1113);

Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1202).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r. poz. 1214);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);

Ustawy z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 1010).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2016r. poz. 787).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1278).

Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1045).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r., poz. 649)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. z 2017r., poz. 1451)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017r., poz. 703).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U.2012.204 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r., Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.08.2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1627)

 • ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • § 1

 1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Boninie, zwana dalej „Szkołą”.

 2. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Art. 7 Ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz.329 z dnia 21.06.1996 r. z późniejszymi zmianami).

 3. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole trwa osiem lat.

 • § 2

 1. Siedzibą Szkoły jest Bonin - Bonin 2, 76-009 Bonin.

 • § 3

 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Manowo. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 • § 4

 1. W celu kształcenia młodzieży uzdolnionej mogą być tworzone klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego lub rozszerzonych programach przedmiotowych.

 2. W celu równania startu w Unii Europejskiej w Szkole mogą funkcjonować klasy z nauką dwóch języków obcych.

 3. W Szkole mogą być realizowane innowacje, autorskie koncepcje przedmiotowo-wychowawcze, eksperymenty pedagogiczne, zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe.

 4. Szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

 • ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • § 5

 • Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

 • § 6

1. Celem Szkoły jest:

1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

2) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły oraz złożenia egzaminów końcowych;

3) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności;

4) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych oraz sportowych;

5) rozwijanie umiejętności społecznych, dążenie do umacniania w uczniach wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesów oraz dążenia do osiągania celów;

6) rozwijanie wrażliwości moralnej i estetycznej uczniów, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi;

7) dążenie do umacniania w uczniach poczucia tożsamości narodowej, kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej;

8) rozwijanie w uczniach umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego doświadczeniu ucznia;

9) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

10) rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz zdolności twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia;

11) ułatwianie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych;

12) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania;

13) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak:

a) uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość;

b) poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi;

c) ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość;

d) kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze;

e) podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

f) postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 7

1. Zadaniem Szkoły jest:

1) zapewnienie opieki i wspomagania w rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym

i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną;

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans;

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do psychofizycznych możliwości uczniów;

4) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

5) stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

6) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

7) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć;

8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych;

9) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;

10) stworzenie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności;

11) kształtowanie patriotyzmu oraz postawy dociekliwości i refleksyjności;

12) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

13) systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, agresją i zapobieganie tym zjawiskom, podejmowanie działań z uczniami, u których zespół zjawisk psychicznych i oddziaływań środowiskowych stwarza wysokie prawdopodobieństwo powstania uzależnień; prowadzenie edukacji prozdrowotnej, promowanie zdrowia psychicznego; współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami zdrowia psychicznego lub innymi poradniami specjalistycznymi, także z policją i sądem;

14) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

15) współdziałanie z rodzicami, rodziną i wspomaganie wychowawczej roli rodziny,

16) realizacja zadań programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

17) podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobieżenia wszelkiej dyskryminacji.

 • § 8

 • 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 • 1) zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;

 • 2) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący i przeprowadzający zajęcia;

 • 3) umożliwia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

 • 4) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie organizowanych przez Szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów do przestrzegania stosownych przepisów oraz przedkładania Dyrekcji Szkoły na 3 dni przed planowanymi zajęciami poza Boninem dokumentacji zawierającej: zgłoszenie i program imprezy, deklarację odpowiedzialności oraz listę uczestników, co jest niezbędne do uzyskania zgody na odbycie zajęć;

 • 5) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi procedurami;

 • 6) umożliwia pełny rozwój osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, a zainteresowań sportowych - poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;

 • 7) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:

 • a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach przedmiotowych, godzinach z wychowawcami oraz apelach;

 • b) zawiadamianie rodziców/opiekunów prawnych i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie z wewnętrznymi procedurami;

 • c) udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami;

 • d) szkolenie pracowników Szkoły w zakresie bhp;

 • e) racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 • f) dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy;

 • g) w miarę możliwości opiekę pielęgniarską i stomatologiczną.

 • § 9

 • 1. Zadania określone w § 7 Szkoła wypełnia, organizując edukację w ramach podstaw programowych, przyjętych programów edukacyjnych, wychowawczo-profilaktycznych oraz szkolnego zestawu programów nauczania, szkolnego zestawu podręczników i planów nauczania określonych właściwymi przepisami, a także poprzez naukę przedmiotów dodatkowych, naukę wg szkolnych programów przedmiotowo-wychowawczych w klasach autorskich, kształcenie specjalne, udział młodzieży w zajęciach wyrównawczych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z wybitnymi ludźmi oraz poprzez współpracę ze szkołami europejskimi.

 • 2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

 • 3. Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 • § 10

 • 1. Szkoła udziela uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współudziale poradni:

 • 1) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kieruje na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów:

 • a) z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;

 • b) przejawiającymi szczególne talenty i uzdolnienia;

 • 2) wypełnia zalecenia zawarte w opiniach psychologicznych i pedagogicznych;

 • 3) indywidualizuje pracę, ocenianie i wymagania wobec dzieci z dysleksją;

 • 4) na podstawie orzeczeń poradni Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki oraz na nauczanie indywidualne - w miarę posiadanych środków finansowych;

 • 5) nauczyciele, rodzice/opiekunowie prawni i uczniowie mogą korzystać z porad psychologów i pedagogów, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, terapeutycznych i reedukacyjnych organizowanych na terenie poradni.

 • 2. Szkoła wspomaga rodzinę w miarę możliwości w sytuacjach trudnych i kryzysowych, korzystając z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • 1) zgłasza rodziny wymagające pomocy finansowej i dożywiania dzieci;

 • 2) zwraca się z prośbą o pomoc psychoprofilaktyczną dla rodzin;

 • 3) sygnalizuje konieczność interwencji w sytuacjach kryzysowych;

 • 4) informuje o trudnościach, z którymi borykają się rodziny zastępcze.

 • 3. W sytuacjach, w których uczniowie lub ich rodziny wchodzą w konflikty z prawem, Szkoła nawiązuje współpracę z:

 • 1) inspektorem ds. nieletnich;

 • 2) kuratorem sądowym;

 • 3) Policyjną Izbą Dziecka;

 • 4) Pogotowiem Opiekuńczym;

 • 5) Schroniskami Młodzieżowymi, Szkolnymi Ośrodkami Wychowawczymi, Zakładami Poprawczymi;

 • 6) innymi instytucjami i placówkami w zależności od sytuacji.

 • 4. Szkoła podejmuje współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 • § 11

 • Na wniosek lub za zgodą rodziców/opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Szkoła umożliwia uczniom uzdolnionym kierunkowo realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki oraz ukończenie Szkoły w skróconym czasie. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 • § 12

 • 1. Szkoła udziela rodzicom/opiekunom prawnym i uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego oraz zajęć terapeutycznych we współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, a także w miarę możliwości organizuje pomoc materialną i rzeczową.

 • 2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.

 • 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom/opiekunom prawnym uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 • 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:

 • 1) diagnozowaniu środowiska ucznia;

 • 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspakajania;

 • 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

 • 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami kierunkowymi;

 • 5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 • 6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły (o których mowa w odrębnych przepisach) oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 • 7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych;

 • 8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

 • 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

 • 10) wspieraniu nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

 • 11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 • 12) wspieraniu rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 • 13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli;

 • 14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

 • wg procedur.

 • 5. W ramach funkcjonowania pomocy psychologicznej- pedagogicznej Szkoła zapewnia:

 • 1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 • 2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

 • 3) zajęcia specjalistyczne;

 • 4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

 • 5) integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

 • 6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 • 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 • 1) z niepełnosprawności;

 • 2) z niedostosowania społecznego;

 • 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 • 4) ze szczególnych uzdolnień;

 • 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

 • 6) z zaburzeń komunikacji językowej;

 • 7) z choroby przewlekłej;

 • 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 • 9) z niepowodzeń edukacyjnych;

 • 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

 • 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 • 7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w formie:

 • 1) oddziału klas terapeutycznych:

 • a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej;

 • b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w Szkole programów nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

 • c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku szkolnego w przypadku zaistnienia w Szkole takiej potrzeby;

 • d) liczba uczniów w oddziale klasy nie może przekroczyć 15 osób;

 • e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 • 2) zajęć rozwijających uzdolnienia:

 • a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

 • b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;

 • c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

 • 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:

 • a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego typu edukacyjnego;

 • b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;

 • 4) zajęć specjalistycznych:

 • a) korekcyjno - kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5;

 • b) logopedycznych - dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4;

 • c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia w grupie;

 • d) zajęcia rewalidacyjne - dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zajęcia indywidualne lub w grupie;

 • 5) warsztatów;

 • 6) porad i konsultacji;

 • 7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

 • 8. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców/opiekunów prawnych ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 • 9. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców/opiekunów prawnych ucznia albo pełnoletniego ucznia.

 • 10. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.

 • 11. Nauka ucznia w oddziale klasy terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu usunięcia opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń, stanowiących powód objęcia ucznia nauką w oddziale klasy tego typu.

 • 12. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych (poza logopedią) - 60 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć.

 • 13. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno -pedagogicznej Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 • 14. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 • 15. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 • 1) rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów;

 • 2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

 • 3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

 • 4) innymi szkołami i placówkami;

 • 5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 • 16. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

 • 1) ucznia;

 • 2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia;

 • 3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

 • 4) poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

 • 5) pielęgniarki szkolnej;

 • 6) pomocy nauczyciela;

 • 7) pracownika socjalnego;

 • 8) asystenta rodziny;

 • 9) kuratora sądowego.

 • 17. Nauczyciele oraz specjaliści w Szkole prowadzą w szczególności doradztwo edukacyjno - zawodowe.

 • 18. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych, zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

 • 19. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

 • 20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 • § 13

 • 1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień, zainteresowań Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 • 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku, a w uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w Szkole.

 • 3. Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

 • 1) rodzice/opiekunowie prawni ucznia;

 • 2) wychowawca oddziału lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia (za zgodą rodziców/opiekunów prawnych).

 • 4. Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia.

 • 5. Wychowawca oddziału lub inny nauczyciel, o którym mowa w ust. 4, przekazuje wniosek Dyrektorowi Szkoły dołączając swoją opinię o predyspozycjach, potrzebach i możliwościach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o osiągnięciach ucznia.

 • 6. Do wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki powinien być dołączony projekt programu, który ma realizować uczeń.

 • 7. Dyrektor Szkoły po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6 jest zobowiązany zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 • 8. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:

 • 1) w przypadku negatywnej opinii Rady Pedagogicznej lub poradni psychologiczno - pedagogicznej;

 • 2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja ukończeniu Szkoły w skróconym czasie.

 • 9. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji.

 • 10. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udziela się na czas nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 • 11. Zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki wygasa w przypadku:

 • 1) uzyskania przez ucznia oceny dostatecznej lub niższej z egzaminu klasyfikacyjnego;

 • 2) złożenie przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o rezygnacji z indywidualnego programu lub toku nauki.

 • 12. Uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki, Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza nauczyciela opiekuna i ustala zakres jego obowiązków a w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji - nie niższą niż godzinę tygodniowo i nieprzekraczającą 5 godzin miesięcznie.

 • 13. Decyzję w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen.

 • § 14

 • 1. Uczniom z zaburzeniami rozwoju, uczniom kalekim lub przewlekle chorym Szkoła umożliwia wypełnienie obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego, specjalnego, zajęć rewalidacyjnych.

 • 2. O potrzebie zapewnienia uczniowi wyżej wymienionej formy spełniania obowiązku orzeka poradnia psychologiczno - pedagogiczna. Szkoła organizuje je na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia i zaświadczenia lekarskiego.

 • 3. Decyzję o nauczaniu indywidualnym, specjalnym i rewalidacji podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 • 4. Tygodniowy wymiar godzin wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy.

 • 5. Zajęcia wymienionych form spełniania obowiązku szkolnego należy realizować co najmniej w ciągu 3 dni w tygodniu.

 • 6. Realizację wymienionych w ust.1 form kształcenia powierza się nauczycielowi z odpowiednimi do rodzaju zajęć kwalifikacjami.

 • 7. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym i specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy, klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.

 • § 15

 • Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 • § 16

1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.

3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w Szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza Szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - zakup pomocy naukowych.

7. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 6 nie jest możliwe.

8. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

11. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 Ustawy o Systemie Oświaty.

12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

13. Zasiłek, o którym mowa w ust. 12, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

14. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e. Ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

15. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

16. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

17. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

18. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I - III. Uczniowie otrzymują stypendium od klasy IV po każdym zaliczonym okresie edukacyjnym.

19. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I - III.

20. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust. 16.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY, ICH ZADANIA I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA

§17

Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

§18

Organy wymienione w § 17 działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z Ustawą Prawo Oświatowe oraz niniejszym Statutem.

§19

 1. Dyrektor Szkoły kieruje placówką i sprawuje nadzór w stosunku do nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w Szkole.

 2. Do jego kompetencji i zadań należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 2. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 3. zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;

 4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w innych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji;

 5. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

 6. opracowywanie i przedstawianie projektu planu finansowego szkoły do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, dysponowanie środkami w nim określonymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 7. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 8. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;

 9. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
  w obwodzie Szkoły;

 10. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;

 11. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;

 12. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz prowadzenie ich spraw osobowych;

 13. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

 14. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

 15. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

 16. przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz nadzór nad ich realizacją;

 17. zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi Szkoły;

 18. tworzenie aktów prawa wewnętrznego, w tym wydawania zarządzeń porządkowych;

 19. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych odrębnymi przepisami;

 20. Dyrektor Szkoły może część zadań i kompetencji delegować na innych pracowników;

 21. zabezpieczenie komputerów przed dostępem do nieodpowiednich dla uczniów stron internetowych;

 22. upoważnienie osoby, która pod nieobecność Dyrektora Szkoły będzie pełniła jego obowiązki - funkcja dyrektora społecznego;

 23. organizacja i właściwy przebieg egzaminów ósmoklasisty przeprowadzanych na koniec klasy VIII szkoły podstawowej;

 24. stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

 25. współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie danych ucznia (imię, nazwisko i numer PESEL ucznia) celem właściwej realizacji tej opieki;

 26. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, np. podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników; podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły;

 27. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 28. kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka w obwodzie, w którym mieszka dziecko.

3. Dyrektor Szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący Szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

4. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami/opiekunami prawnymi i Samorządem Uczniowskim.

 • § 20

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

 3. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

 4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć również z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Dyrektor Szkoły przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: zakres wykonania planu; wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

  1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

  2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

  3. uchwalanie Statutu Szkoły oraz jego zmian;

  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

  6. uchwalenie programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;

  7. zatwierdzanie regulaminów pracy zespołów nauczycielskich, o których mowa w § 26 niniejszego Statutu;

  8. wyłonienie członka komisji odwoławczej przy Kuratorze Oświaty w trybie tajnego głosowania,

  9. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy Szkoły.

  10. podejmowanie uchwały w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręczników - ich przystosowanie dydaktyczne i językowe oraz wysoką jakość wykonania podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat:

a) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązuje we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

b) zmiany w szkolnym zestawie podręczników i materiałów ćwiczeniowych mogą być dokonywane, jeżeli taka konieczność wynika z braku możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego oraz w razie potrzeby uzupełnienia zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiałów ćwiczeniowych;

c) materiały ćwiczeniowe obowiązują w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

11) ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

   1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

   2. zmiany organizacji pracy w trakcie roku szkolnego;

     1. projekt planu finansowego Szkoły składany przez Dyrektora;

     2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

     3. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 1. Ponadto Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie Dyrektora Szkoły lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków i obowiązują wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły.

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców/opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

13. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 21

 1. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców/opiekunów prawnych uczniów Szkoły i działa w oparciu o własny regulamin oraz o zapisy ustawy o systemie oświaty.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu Klasowych Rad Rodziców, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 1a, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/opiekun prawny. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców, o których mowa w ust. 2-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 1, do Rady Rodziców Szkoły.

5. Klasowe Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:

  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

  3. opiniowanie wniosku o podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności przez Dyrektora Szkoły;

  4. opiniowanie programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły.

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z zachodniopomorskim Kuratorem Oświaty w Szczecinie. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8.Rada Rodziców może podejmować działania w kierunku uzyskania dodatkowych środków finansowych, gromadzić własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie Rady, o którym mowa w ust.1.

 • § 22

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 2. Samorząd działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i uchwalony jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
  tajnym i powszechnym.

 3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich takich, jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treściami,
  celami i stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
  oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 2. Samorząd ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu.

 • § 23

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie w formie ustnej lub pisemnej organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 3. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

 4. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

5. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:

1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły;

2) spotkania z Radą Pedagogiczną;

3) zebrania ogólne i klasowe rodziców;

4) spotkania z Radą Rodziców;

5) spotkania z Samorządem Uczniowskim;

6) udostępnianie informacji na stronie internetowej Szkoły;

7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie Szkoły.

6. Szkoła zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami na podstawie obowiązujących przepisów przy arbitrażu Dyrektora Szkoły.

 1. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz Szkoły wg następującego trybu:

1) z każdego z organów Szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem;

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków zespołów;

 1. Spory między organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz Szkoły na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

 2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

 3. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 4. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące zasady postępowania:

1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna:

a) spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej;

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz Szkoły można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”.

2) konflikt Dyrektor - Rada Rodziców:

a) spory pomiędzy Dyrektorem a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora;

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego.

3) konflikt Dyrektor - Samorząd Uczniowski:

a) spory pomiędzy Dyrektorem a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przez Samorząd Uczniowski przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego a Dyrektorem Szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

4) konflikt Rada Pedagogiczna - Samorząd Uczniowski.

a) spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrektora.

 • § 24

 1. Rodzice/opiekunowie prawni i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Szczegółowe formy współdziałania określają wewnętrzne regulaminy.

 2. Podstawową formą współpracy są kontakty indywidualne wychowawców i rodziców/opiekunów prawnych oraz zebrania z rodzicami.

 3. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji nie może być mniejsza niż 2 razy w półroczu.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczestniczą w wywiadówkach. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie może wziąć udziału w zebraniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie.

 5. Formy współdziałania ze Szkołą uwzględniają prawo rodziców/opiekunów prawnych do:

 1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale klasy i Szkole;

 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

 3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

 1. na wywiadówkach;

 2. podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem, konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela;

 3. w kontaktach z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, pielęgniarką;

 1. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

 2. udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych;

 3. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Szkoły.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną finansowo - prawną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi.

§ 25

1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.

2. W Szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktyczno -wychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznymi metodycznym Dyrektora Szkoły.

3. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz Dyrektora Szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć edukacyjnych może sprawować wolontariusz.

4. Zajęcia pozalekcyjnych mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 • § 26

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września.

 3. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia /lub od 22 do 31 grudnia,
  jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek/.

 4. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

 5. Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w pierwszy wtorek po świętach.

 6. Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i trwają do 31 sierpnia.

 7. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowo do 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

  1. Dyrektor Szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ustępie 6a.

  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, ustalonych na podstawie ustępu 7., Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

 1. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

I - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do końca stycznia;

II - od pierwszego dnia po feriach zimowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

 1. W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, o których mowa w ust.7. Szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.

 2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 7.

 • § 27

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły, Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. Arkusz organizacyjny jest zatwierdzany przez organ prowadzący Szkołę, do dnia 30 maja danego roku.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku.

3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników Szkoły w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

3) liczbę oddziałów poszczególnych klas;

4) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

5) tygodniowy wymiar godzin - w poszczególnych oddziałach:

a) zajęć obowiązkowych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy;

b) zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, o ile takie zajęcia prowadzone są w Szkole;

c) zajęć rewalidacyjnych.

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych.

 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 2. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:

 1. do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

 2. dla potrzeb biblioteki szkolnej i czytelni;

 3. dla potrzeb świetlicy szkolnej;

 4. dla potrzeb pedagoga i psychologa szkolnego;

 5. szatnię;

 6. pomieszczenia administracyjno - gospodarcze i ogólnego użytku.

 • § 28

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów,
  którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego lub programem autorskim zatwierdzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, którego formy spełniania zadań powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

3. W przypadku nieobecności wychowawcy oddziału opiekę nad danym oddziałem pełni drugi wychowawca oddziału wybierany na początku każdego roku szkolnego.

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

5. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I - III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Liczba uczniów w oddziale klas I - III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III zostanie zwiększona, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

6. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7. W klasach IV - VIII podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni, uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.

8. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęciach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 - 2 i 4, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.

9. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 7, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

10. W klasach IV-VIII zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

11. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub,

2) w przypadku oddziału klas I - III - asystenta lub,

3) pomoc nauczyciela.

12. W szkole ogólnodostępnej, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 11 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów lub,

2) w przypadku oddziału klas I - III - asystenta lub,

3) pomoc nauczyciela.

13. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie międzyszkolnej.

 • § 29

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone systemem klasowo - lekcyjnym.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, uwzględniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie.

 • § 30

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, poszukiwaniu wiedzy pedagogicznej, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców/opiekunów prawnych oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
  oraz za pośrednictwem uczniów - ich rodzice/opiekunowie prawni i inne osoby.

 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

  2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

  3. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.

 1. Biblioteka szkolna czynna jest w godzinach zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniów. Godziny pracy w bibliotece to godziny zegarowe.

 2. Biblioteka szkolna dzieli się na wypożyczalnię i czytelnię.

6. Biblioteka szkolna realizuje następujące cele:

1) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;

2) przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji;

3) wdrażanie do poszanowania książki;

4) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) współdziała z nauczycielami;

7) rozwija życie kulturalne Szkoły;

8) wpieranie doskonalenia nauczycieli;

9) przygotowuje uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.

7. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:

1) właściwą obsadę personalną;

2) odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę;

3) realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej;

4) zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki;

5) inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno - wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej;

6) zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki;

7) stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza

8. Zadania biblioteki szkolnej:

1) popularyzacja nowości bibliotecznych;

2) statystyka czytelnictwa;

3) informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego warsztatu informacyjnego;

4) komputeryzacja biblioteki;

5) renowacja i konserwacja księgozbioru;

6) systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym;

7) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

8) współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.

9. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z:

1) uczniami:

a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych;

b) pogłębianie i wyrabianie nawyku czytania i samokształcenia;

c) propagowanie dziedzictwa kultury regionalnej i narodowej;

2) nauczycielami:

a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym;

b) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;

c) uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczym Szkoły;

d) doskonalenie zawodowe nauczycieli;

3) rodzicami/opiekunami prawnymi:

a) informowanie rodziców/opiekunów prawnych o stanie czytelnictwa ich dzieci;

b) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców/opiekunów prawnych;

c) pomoc w doborze literatury dla ich dzieci;

4) innymi bibliotekami:

a) współdziałanie w realizacji różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.);

b) promowanie miejskich imprez kulturalnych dla uczniów;

c) wymiana wiedzy i doświadczeń.

10. W ramach swej działalności biblioteka szkolna może także nawiązać współpracę z:

1) gminą;

2) władzami lokalnymi;

3) ośrodkami kultury;

4) innymi instytucjami.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez organ prowadzący są na stanie biblioteki szkolnej.

 2. Zasady wypożyczania materiałów edukacyjnych odbywają się na podstawie odrębnego regulaminu.

 • § 31

 1. Świetlica szkolna ma za zadanie przede wszystkim zapewnić opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi w godzinach 8.00 - 16.00. Istnieje możliwość objęcia opieką w świetlicy uczniów klas I - VIII mieszkających w Boninie, których rodzice pracują.

2. W celu zapisania dziecka do świetlicy, rodzice/opiekunowie prawni składają pisemny wniosek do wychowawcy świetlicy w terminie podanym na stronie internetowej Szkoły lub Dzienniku Elektronicznym Librus (zakładka ogłoszenia).

3. Wzór składanego wniosku udostępniany jest w świetlicy i na stronie internetowej Szkoły.

4. Do świetlicy uczęszczają uczniowie, którzy zostali do niej zapisani przez ich rodziców/opiekunów prawnych poprzez złożenie wniosku z potwierdzeniem o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy przedstawia Dyrektorowi plan pracy oraz prowadzi dziennik zajęć.

6. Nauczyciel zapewnia dzieciom opiekę, pomoc w odrabianiu prac domowych, inspiruje uczniów do umiejętnego wykorzystania czasu wolnego organizując gry i zabawy tematyczne i udostępniając posiadany sprzęt i materiały.

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia w świetlicy zapewnia bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć. Godziny pracy w świetlicy to godziny zegarowe.

8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

9. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;

2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów; organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;

3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;

4) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

5) rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;

6) współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym Szkoły.

10. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa wewnętrzny regulamin.

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 • § 32

 • W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 • § 33

 • W Szkole utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:

 • 1) Dyrektor Szkoły;

 • 2) nauczyciel bibliotekarz;

 • 3) nauczyciel;

 • 4) pedagog szkolny;

 • 5) psycholog.

 • § 34

 • 1. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa „Karta nauczyciela” i przepisy wykonawcze.

 • 2. Zasady zatrudniania w Szkole pracowników administracyjnych i obsługi regulują odrębne przepisy m.in. przepisy o pracownikach samorządowych i Kodeks Pracy.

 • § 35

 • 1. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

 • 1) prawidłowy dobór i ewidencja zbiorów (księgi inwentarzowe, rejestr ubytków);

 • 2) opracowanie warsztatu informatyczno - bibliograficznego (katalogi alfabetyczne, rzeczowe, kartoteki zagadnień, napisy informacyjne, teczki wycinków);

 • 3) organizacja i udostępnianie zbiorów (kart czytelnika, regulaminów, wykazów lektur, innych materiałów);

 • 4) analiza stanu czytelnictwa uczniów (prowadzenie kart czytelników, kart książek) - 2 razy w roku na Radach Pedagogicznych;

 • 5) prowadzenie lekcji przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem zajęć oraz programem;

 • 6) gromadzenie materiałów poglądowych do realizacji programów przysposobienia czytelniczego;

 • 7) opracowanie i realizacja planu pracy biblioteki z uwzględnieniem imprez służących inspiracji czytelnictwa wśród młodzieży i form współdziałania z młodzieżą;

 • 8) współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, zwłaszcza w zakresie informacji o nowościach pedagogicznych i realizacji ścieżki programowej z zakresu czytelnictwa i mediów;

 • 9) troska o estetyczne i funkcjonalne rozmieszczenie zbiorów i urządzenie biblioteki, dokonywanie zakupu książek oraz prenumerata czasopism;

 • 10) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej, sprawozdań okresowych;

 • 11) zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece metodą skontrum nie rzadziej niż raz na 10 lat;

 • 12) właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten majątek.

 • § 36

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest,
  aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

 4. W przypadkach konfliktowych Dyrektor Szkoły może powierzyć obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi. Wniosek w tej sprawie mogą składać na piśmie zainteresowani uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni. Organy Szkoły zobowiązane są do zbadania zasadności złożonego wniosku i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni.

 5. Wychowawstwa klasy nie powierza się nauczycielowi, co do którego pracy wychowawczej w latach ubiegłych były udokumentowane negatywne uwagi.

 • § 37

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje pracę wychowawczo-opiekuńczą i organizuje z uczniami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi różne formy życia społecznego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

3) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

5) utrzymuje kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;

b) współdziałania z rodzicami/opiekunami prawnymi, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;

c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

3.Wychowawca w szczególności zobowiązany jest do:

1) współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, diagnozowania sytuacji wychowawczej, analizowania kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i jej efektów;

2) współdecydowania z samorządem klasy i rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;

3) zapoznania rodziców/opiekunów prawnych i uczniów z regulaminami wewnętrznymi oraz postanowieniami szczegółowymi przyjętymi na ich podstawie,

4) ustalenia oceny zachowania ucznia zgodnie ze szczegółowymi kryteriami oceny zachowania zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną;

5) na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych (na zebraniach z rodzicami) o przewidywanych dla niego półrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciele przedmiotów wpisują w tym terminie przewidywaną ocenę śródroczną lub roczną do elektronicznego dziennika lekcyjnego Librus. Podpisana lista obecności przez rodziców/opiekunów prawnych na zebraniu jest potwierdzeniem przyjęcia przez nich do wiadomości informacji o przewidywanych ocenach;

6) udostępniania uczniom wszelkich informacji dotyczących szkół wyższego stopnia na terenie województwa (również poza nim), profilu ich kształcenia oraz warunków, jakie uczeń musi spełnić, ubiegając się o przyjęcie do wybranej szkoły.

4.Wychowawca prowadzi dokumentację danego oddziału:

1) dokonuje wpisów do e-dziennika danych osobowych ucznia;

2) stale kontroluje wpisy dokonywane przez innych nauczycieli (tematy lekcyjne, oceny cząstkowe, oceny końcowe) w e-dzienniku;

3) przygotowuje śródroczne, miesięczne, roczne i wynikające z pomiaru jakości pracy Szkoły zestawienia i obliczenia statystyczne;

4) wpisuje oceny do arkusza ocen (e-dziennik);

5) wypełnia dokumentację związaną z klasyfikowaniem i promowaniem ucznia, pisemne motywacje ocen nieodpowiednich i nagannych zachowania, itp.);

6) dokonuje innych wpisów (notatki o promowaniu, egzaminach, ukończeniu Szkoły, itp.);

7) wypisuje świadectwa w końcu roku szkolnego;

8) prowadzi korespondencję z rodzicami/opiekunami prawnymi, związaną z bieżącymi wydarzeniami i potrzebami za pomocą e-dziennika;

9) nadzoruje lub prowadzi rozliczenia (po wycieczkach, imprezach, itp.);

10) sporządza opinie o uczniu na potrzeby uprawnionych do otrzymywania opinii instytucji oświatowych współdziałających ze Szkołą na rzecz ucznia;

11) dokumentuje działania wychowawcze i współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi.

5.Wychowawca na bieżąco współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla nich i doradztwa dla ich rodziców/opiekunów prawnych.

6.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1) Dyrektora Szkoły;

2) pedagoga szkolnego;

3) służb medycznych;

4) nauczycieli bibliotekarzy;

5) poradni psychologiczno - pedagogicznej;

6) Rady Pedagogicznej;

7) Rady Rodziców;

8) doradców metodycznych;

10) nauczycieli innych przedmiotów;

11) innych placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych.

 • § 38

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Nauczyciel w szczególności zobowiązany jest do:

1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej wybranego programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych, a także wyboru podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;

3) pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu;

4) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych;

5) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności w ocenie oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem oceniania (ZWO), klasyfikowania i promowania uczniów;

6) nauczyciel może na prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia, umotywować roczną ocenę niedostateczną z przedmiotu nauczania oraz ustnie umotywować inne oceny klasyfikacyjne;

7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia;

8) sprawowania opieki nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości nauczyciela;

9) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) występowania z wnioskami, na prośbę rodziców/opiekunów prawnych o umożliwienie uczniom szczególnie zdolnym indywidualnego programu lub toku nauki;

11) wykorzystania pomocy naukowych;

12) umożliwiania uczniom rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

13) ukierunkowywania uczniów celem wyboru właściwego zawodu lub właściwej szkoły ponadpodstawowej;

14) prowadzenia dokumentacji szkolnej;

16) sprawdzania obecności uczniów na każdej jednostce lekcyjnej;

17) ukończenia określonych przepisami kursów bhp oraz dokonywania okresowych badań lekarskich;

18) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;

19) doskonalenia własnych kwalifikacji w zakresie nauczania interdyscyplinarnego;

20) udziału w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia zawodowego;

21) pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych;

22) kształtowania atmosfery dobrej pracy, życzliwości, koleżeństwa wśród uczniów i pracowników, współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi i nauczycielami w celu doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej;

23) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami;

24) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami lub nauczycielami w awansie zawodowym;

25) zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli;

26) punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej realizacji zadań.

3. Nauczyciel ma prawo do:

  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;

  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

  3. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji;

  4. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;

  5. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

 • § 39

 1. Nauczyciele tworzą:

 1. zespoły nauczycielskie;

 2. zespół wychowawczy szkoły;

 3. WDN;

 4. inne doraźne zespoły problemowo-zadaniowe.

 1. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

3. Cele i zadania zespołu obejmują:

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia zestawu i sposobów realizacji programów nauczania, skorelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, planowania i realizacji pracy profilaktyczno - wychowawczej Szkoły;

2) opracowanie sposobów diagnozowania poziomu jakości pracy Szkoły oraz materiałów diagnostycznych;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz rozwoju organizacji Szkoły;

4) organizowanie doradztwa metodycznego, szczególnie dla początkujących nauczycieli;

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i w uzupełnianiu ich wyposażenia;

6) opracowywanie i opiniowanie przygotowywanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

7) opracowywanie koncepcji i strategii nauczania, wychowania, programów i planów pracy Szkoły.

 • § 40

1. Do zakresu zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno - wychowawczego;

 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;

 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną,

 4. współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi przestrzeganie praworządności w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej;

 5. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

 6. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci;

 7. czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań pedagogiczno - psychologicznych;

 8. utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w zakresie poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki;

 9. wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich;

 10. wnioskowanie o pomoc materialną dla młodzieży żyjącej w trudnych warunkach materialnych;

 11. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;

 12. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

 13. prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia szeroko rozumianej profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, paleniu tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii,

 14. koordynowanie ewidencji losów absolwentów Szkoły;

 15. współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od uczniów przestrzegania ustaleń regulaminów szkolnych;

 16. diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole oraz prezentowanie opracowań na posiedzeniach Rad Pedagogicznych;

 17. koordynowanie prac komisji Rady Pedagogicznej nad konstruowaniem i realizacją szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego.

  1. W zakresie prowadzonej dokumentacji:

 1. pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 2. pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy;

 3. pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • § 41

1. Do zakresu zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie obserwacji psychologicznych w kierunku rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych lub w nauce;

 2. konsultacje z wychowawcami w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów;

 3. prowadzenie grupowych warsztatów psychoedukacyjnych;

 4. wsparcie uczniów w eliminowaniu napięć psychicznych powstających na tle niepowodzeń szkolnych;

 5. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

 6. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli;

 7. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli;

 8. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

 9. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo - zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego.

2. W zakresie prowadzonej dokumentacji:

 1. psycholog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 2. pod koniec każdego okresu edukacyjnego psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy;

 3. psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 4. godziny pracy psychologa szkolnego są godzinami zegarowymi.

 • ROZDZIAŁ VI

 • ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA,

 • KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

 • § 42

1. Ocenianie uczniów ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej;

6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

8) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju:

a) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych; ponadto stanowi źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu;

b) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form pracy z uczniami;

c) rodzicom/opiekunom prawnym o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 43

1. Rytmiczność oceniania:

1) ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być rytmiczne i zaplanowane w czasie;

2) ustala się następującą liczbę ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

a) 1 godz. tygodniowo - minimum pięć ocen;

b) 2 godz. tygodniowo - minimum osiem ocen;

c) 3 godz. tygodniowo - minimum dziesięć ocen;

d) 4 i więcej godz. tyg. - powyżej dziesięciu ocen;

3) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności z różnych rodzajów aktywności.

2. Ocenianiu bieżącemu podlegają:

1) odpowiedzi ustne;

2) testy;

3) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji, wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów);

4) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie);

5) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela);

6) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora na początku roku szkolnego;

7) Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, wpierać jego możliwości percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.

3. Nauczyciel jest obowiązany stosować ogólnie przyjęte średnie ważone ocen:

- praca klasowa - waga 6;

- konkurs - waga 6;

- sprawdzian - waga 4;

- odpowiedź ustna - waga 4;

- kartkówka - waga 2;

- aktywność - waga 2;

- praca domowa - waga 1;

- diagnoza wstępna - waga 1 (nie liczy się do średniej ocen).

Średnie ważone pozostałych kategorii ocen nauczyciel ustala sam w zależności od potrzeb i zapisuje je w przedmiotowym systemie oceniania.

4. Planowanie prac pisemnych polega na:

1) zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w e-dzienniku oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie przedmiotem pracy pisemnej;

2) nauczyciele planują terminy prac pisemnych (maksymalnie jedna w ciągu dnia, a dwie w tygodniu), na okres ferii i dni świątecznych nauczyciele nie zadają obszernych prac domowych (nie dotyczy czytania lektur), mogą jednak zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.

5. Poprawa ocen - uczeń ma prawo do poprawy ocen:

1) poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są odnotowane w e-dzienniku;

2) uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne. Po zapoznaniu się z nimi oddają nauczycielowi danego przedmiotu. Wyżej wymienione prace są przechowywane przez nauczyciela i mogą być ponownie udostępnione rodzicom na: konsultacjach, zebraniach ogólnych bądź w wyniku indywidualnych uzgodnień z nauczycielem;

3) Zasady poprawiania ocen:

a) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym;

b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci możliwość poprawy;

c) w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej;

d) w przypadku uzyskania oceny wyższej, wylicza się średnią z obu ocen;

e) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie ustalonej przez nauczyciela;

f) osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela;

g) w przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia.

6. Formy i częstotliwość oceniania:

1) uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi pomiaru dydaktycznego:

a) odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów;

b) kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych;

c) odpowiedź ustna - ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji;

d) sprawdzian (praca klasowa) - przygotowany i zapowiedziany z dwutygodniowym wyprzedzeniem (1 godzina w tygodniu) lub tygodniowym (2 i więcej godzin w tygodniu); jest to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu - jedna w ciągu dnia, dwie tygodniowo, wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu sprawdzianu; z języka polskiego i matematyki termin poprawiania prac pisemnych ustala się na trzy tygodnie trwania zajęć dydaktycznych;

e) praca na lekcji (aktywność);

f) testy osiągnięć szkolnych;

g) prace manualne;

h) praca domowa - ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia;

i) w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły;

2) nauczyciele mają prawo określenia, innych (niewymienionych powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca, doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne).

7. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania:

1) Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

2) Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa;

d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa;

e) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii;

3) Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej;

4) Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:

a) opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego - z banku narzędzi (fiszki matematyczne, ortograficzne, gramatyczne, krzyżówkowe, łamigłówki, zadania na szóstkę) - dotyczy procesu sprawdzania;

b) przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania wiedzy i umiejętności;

c) dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego (z orzeczeniem lub opinią);

d) przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach domowych.

§ 44

1. Na początku każdego roku szkolnego, w okresie pierwszych czterech tygodni, nauczyciele wszystkich zajęć edukacyjnych zapoznają uczniów na lekcjach i rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. W Szkole stosuje się następujące formy przekazywania informacji wynikających z § 42 -44:

1) uczniowie są informowani na pierwszych lekcjach organizacyjnych przez nauczyciela przedmiotu;

2) uczniowie mogą uzyskać dodatkową informację bezpośrednio u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy indywidualnie;

3) rodzice/opiekunowie prawni informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu;

4) rodzice/opiekunowie prawni mogą uzyskać dodatkowe informacje u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy (podczas zebrań klasowych, dni otwartych, spotkań indywidualnych, za pomocą e-dziennika, rozmów telefonicznych);

5) niniejszy Statut oraz szkolne regulaminy oceniania przedmiotowego i zachowania dostępne są w gabinecie Dyrektora Szkoły oraz publikowane na stronie internetowej Szkoły.

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9. Umożliwia się uczestniczenie ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.

10. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

11. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 10, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

13. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

§ 45

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

4. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

5. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania - do kryteriów ocen zachowania;

2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3) wskazać uczniowi, jak powinien się dalej uczyć;

4) Nauczyciele przekazują uczniom informację zwrotną polegającą na:

a) przekazaniu uczniowi informacji na temat już zdobytej wiedzy i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach,

b) wpisaniu notatki do zeszytu ucznia.

6. Uzasadnienie oceny na prośbę rodzica/opiekuna prawnego powinno nastąpić w terminie jak najkrótszym po wniesieniu prośby:

1) podczas indywidualnego spotkania;

2) na zebraniu z rodzicami/opiekunami prawnymi;

3) w czasie dni otwartych;

4) telefonicznie;

5) za pomocą e-dziennika;

6) poprzez wpis do zeszytu ucznia.

7. Uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do e-dziennika;

8. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz udzieleniu wskazówek, w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej uczyć, aby pokonać trudności.

9. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia (prace z języka polskiego i matematyki - do 3 tygodni).

10. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.

11. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie którym nauczyciel udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale - obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.

12. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.

13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom/opiekunom prawnym przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym:

1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów Szkoły, które odbywają zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym;

2) w czasie dyżurów nauczycieli danych zajęć edukacyjnych;

3) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców/opiekunów prawnych ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem na spotkanie.

14. Rodzice/opiekunowie prawni po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica/opiekuna prawnego nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

§ 46

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie w klasach I-III polega na gromadzeniu informacji o zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jak również na sprawdzaniu postępów w nauce, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.

3. W przypadku większej liczby godzin zajęć edukacyjnych liczba ocen powinna być odpowiednio większa.

4. W oddziałach klas I-III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.

5. Funkcje oceny opisowej:

1) Diagnostyczna - wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia uczniów;

2) Informacyjna - dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał opanować;

3) Korekcyjna - wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować;

4) Motywacyjna - mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela - do podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.

6. Informacje zawarte w ocenie opisowej:

1) Osiągnięte efekty pracy w zakresie:

a) rozwoju poznawczego - mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności przyrodnicze, matematyczne,

b) rozwoju artystycznego - zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności techniczne,

c) rozwoju społeczno - emocjonalnego i fizycznego;

2) Trudności w nauce i zachowaniu, problemy edukacyjne;

 1. Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno - pedagogiczna;

 2. Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.

 3. W klasie pierwszej stosuje się ocenę wspierającą w formie oceny obrazkowej (pieczątki).

7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne w oddziałach klas I-III są ocenami opisowymi, natomiast oceny bieżące wyrażone są w skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

8. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych.

9. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno - technicznej bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia i oraz wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć.

10. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, począwszy od klas IV, ustala się w stopniach wg następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający- 2;

6) stopień niedostateczny- 1.

11. Stopnie, o których mowa w ust. 10 pkt 1- 5 są ocenami pozytywnymi, natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 10 pkt 6.

12. Ocenę z plusem otrzymuje uczeń przekraczający wymogi określone na daną ocenę. Ocenę z minusem otrzymuje uczeń niespełniający w pełni wymogów określonych na daną ocenę.

13. Oceny bieżące z religii wyrażane są skalą cyfrową 1-6.

14. Przy ocenianiu prac pisemnych (sprawdzian, praca klasowa) stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

1) niedostateczny 0-29 %;

2) dopuszczający 30-49 %;

3) dostateczny 50-74 %;

4) dobry 75 - 90 %;

5) bardzo dobry 91-97 %;

6) celujący 98 - 100 %.

15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

16. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 47

1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone przez MEN na dany rok szkolny.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie Rady Pedagogicznej, na którym Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej/końcowej.

3. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych - śródrocznych, rocznych i końcowych stosuje się następujące kryteria średnich ważonych:

- do 1,74 - ocena niedostateczna;

- od 1,75 - ocena dopuszczająca;

- od 2,75 - ocena dostateczna;

- od 3,75 - ocena dobra;

- od 4,75 - ocena bardzo dobra;

- powyżej 5,45 - ocena celująca.

Uwzględniając indywidualne możliwości ucznia, jego zaangażowanie w wykonywanie powierzonych mu zadań, wynikających z podstawy programowej nauczyciel może podnieść ocenę klasyfikacyjną śródroczną, roczną lub końcową.

4. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w oddziałach klas I-III w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

8. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

10. W oddziałach klas I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.

11. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

12. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

14. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

15. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (półroczu programowo wyższym), Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

17. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

18. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu po szkole podstawowej.

19. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej z przedmiotu o jeden stopień na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych złożony u Dyrektora Szkoły nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, gdy:

1) proponowana przez nauczyciela ocena nie odzwierciedla faktycznego poziomu wiedzy i umiejętności ucznia z powodu długotrwałej usprawiedliwionej chorobą lub zdarzeniem losowym nieobecności ucznia w Szkole;

2) uczeń w ciągu półrocza otrzymał oceny cząstkowe na przełomie ocen.

20.W tym przypadku Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych nie niższą niż przewidywana, zgodnie z kryteriami ocen.

21. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi i przeprowadza nie później niż w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

22. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu i drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu. W sprawdzianie może uczestniczyć rodzic/opiekun prawny lub pedagog szkolny w charakterze obserwatora.

23. Nadzór nad merytorycznym i formalnym przebiegiem sprawdzianu sprawuje Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel sprawujący funkcję kierowniczą.

24. O przewidywanych ocenach nagannych i nieodpowiednich zachowania wychowawcy informują uczniów za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego na zebraniu z rodzicami. Fakt ten odnotowuje w e-dzienniku w rubryce „kontakty z rodzicami”. Wychowawca klasy wpisuje też informację do dzienniczka ucznia oraz odnotowuje ją w dzienniku lekcyjnym w rubryce „oceny zachowania”. W szczególnych przypadkach informację przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym listownie.

25. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny rocznej zachowania na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych, pedagoga szkoły i innych nauczycieli złożony nie później niż trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej u wychowawcy klasy w przypadku, gdy spełnia kryteria zawarte w regulaminie oceniania zachowania uczniów na ocenę wyższą i:

1) nie mógł udokumentować działalności pozaszkolnej przed wystawieniem proponowanej oceny;

2) zadośćuczynił wyrządzonym szkodom materialnym;

3) jego negatywne zachowanie było sytuacją jednostkową i jednocześnie zadośćuczynił wyrządzonym szkodom.

 1. Decyzję w tym przypadku podejmuje wychowawca klasy.

27.Rodzice/opiekunowie prawni mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemną prośbą o ustalenie, czy ocena zachowania została wystawiona zgodnie z obowiązującym w Szkole trybem wystawiania oceny zawartym w Zasadami Wewnętrznego Oceniania w terminie trzech dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

28. Dyrektor Szkoły w celu rozpatrzenia prośby rodziców/opiekunów prawnych powołuje komisję w składzie:

1) nauczyciel na stanowisku kierowniczym - przewodniczący komisji;

2) zespół wychowawczy - nauczyciele uczący klasę i wychowawca klasy;

3) pedagog szkolny.

29. Komisja przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej ustala, czy ocena zachowania została wystawiona zgodnie z obowiązującym trybem ustalania tej oceny i przedstawia swoją opinię w protokole pracy komisji.

30. W przypadku niezachowania trybu ustalania tej oceny wychowawca klasy zobowiązany jest do ponownego wystawienia oceny zgodnie z obowiązującym trybem ustalania ocen zachowania.

31. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

§ 48

1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności w 98 proc. objęte programem nauczania danego przedmiotu;

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe;

c) osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym;

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne;

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy;

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu;

b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela;

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a) w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu;

6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania;

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

2. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanych wiadomości;

2) rozumienie materiału naukowego;

3) umiejętność stosowania wiedzy;

4) kultura przekazywania wiadomości.

§ 49

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6) godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Ocenianie zachowania ucznia oddziału klasy I-III ustala się w następujących pięciu kategoriach:

1) Symbol wz - Jest wzorem dla innych;

2) Symbol bdb - Reprezentuje właściwą postawę;

3) Symbol db - Reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się niedociągnięcia;

4) Symbol pop - Postawa budząca zastrzeżenia;

5) Symbol npd - Reprezentuje niewłaściwą postawę.

5. Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.

6. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra:

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie bardzo dobrej, a ponadto:

a) wzorowo wypełnia funkcje w klasie, Szkole,

b) z powodzeniem bierze udział w konkursach i zawodach,

c) jest aktywny w życiu klasy i Szkoły,

d) dba o mienie, honor i tradycje Szkoły,

e) dba o piękno mowy ojczystej,

f) zachowuje się godnie i kulturalnie,

g) zawsze postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

h)okazuje szacunek innym osobom,

i) chętnie pomaga słabszym w nauce,

j) wykazuje się inicjatywą w Szkole i poza Szkołą;

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie dobrej, a ponadto:

a) bardzo dobrze wypełnia funkcje w klasie i Szkole,

b) bierze udział w konkursach i zawodach,

c) jest aktywny w życiu klasy i Szkoły,

d) dba o mienie, honor i tradycje Szkoły,

e) dba o piękno mowy ojczystej,

f) zachowuje się godnie i kulturalnie,

g) postępuje etycznie, nie kłamie i dba o bezpieczeństwo swoje i innych,

h) jest uczynny, pomocny;

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria zawarte w ocenie poprawnej, a poza tym:

a) nie sprawia trudności wychowawczych,

b) wszystkie godziny lekcyjne opuszczone ma usprawiedliwione,

c) nie opuszcza terenu Szkoły w czasie przerw bez pozwolenia,

d) jest koleżeński i życzliwy,

e) zachowuje się poprawnie w Szkole i miejscach publicznych,

f) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

g) nie spóźnia się na lekcje,

h) szanuje mienie Szkoły,

i) zazwyczaj postępuje etycznie, nie kłamie, dba o bezpieczeństwo;

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) nie przestrzega kryteriów zawartych w ocenie dobrej,

b) nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia,

c) nie zawsze zachowuje się odpowiednio,

d) nie zawsze postępuje etycznie, czasami kłamie,

e) przejawia niewłaściwą kulturę językowa (czasami przeklina),

f) nie zawsze godnie i kulturalnie zachowuje się,

g) nie zawsze okazuje szacunek dla osób i mienia;

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) naruszył kryteria zawarte w ocenie poprawnej,

b) zachowuje się nieodpowiednio (często),

c) przejawia utrwalone niewłaściwe zachowania,

d) arogancko zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów,

e) nie okazuje szacunku symbolom Szkoły,

f) nie dba o mienie Szkoły i innych osób,

g) nie dba o bezpieczeństwo swoje i innych (zachowuje się niebezpiecznie),

h) przejawia agresję słowną i fizyczną,

i) prowokuje sytuacje konfliktowe;

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) zachowuje się nieetycznie, bardzo często kłamie,

b) poprzez swoje postępowanie zagraża bezpieczeństwu innych,

c) notorycznie prowokuje sytuacje konfliktowe, wszczyna bójki,

d) używa narkotyków, pije alkohol, pali papierosy,

e) samowolnie opuszcza teren Szkoły (wagary),

f) dopuszcza się kradzieży,

g) jest agresywny i wulgarny wobec innych uczniów, a także nauczycieli.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

11. W sytuacji uzyskania informacji o niewłaściwym zachowaniu ucznia w okresie tygodnia klasyfikacji ocena zachowania może ulec zmianie na ocenę zgodną z kryteriami oceniania po uprzednim poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych ucznia przez wychowawcę klasy.

12. W szkole obowiązuje następujący tryb i zasady ustalania oceny zachowania ucznia:

1) na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o zasadach oceniania zachowania i trybie odwoławczym,

2) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinie członków Rady Pedagogicznej, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,

3) wychowawca w ocenie zachowania uwzględnia również udokumentowaną działalność pozalekcyjną ucznia, szkolną i pozaszkolną,

4) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5) wychowawca i członkowie Rady Pedagogicznej oceniają pozytywne i negatywne zachowania uczniów, wpisując na bieżąco krótką informację do dziennika lekcyjnego,

6) uczeń, który postąpił niezgodne z niniejszym Statutem i normami społecznymi, zobowiązany jest do zadośćuczynienia,

7) uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania, nie może mieć oceny wzorowej lub bardzo dobrej na koniec roku szkolnego,

8) wychowawca klasy systematycznie informuje rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zachowaniu ucznia, podjętych środkach zaradczych, zastosowanych formach nagradzania i karania, formach i sposobach zadośćuczynienia zachowania niezgodnego z niniejszym Statutem i normami społecznymi,

9) wychowawca klasy zapoznaje uczniów z przewidywanymi ocenami zachowania na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

10) o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

§ 50

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania oraz ze wszystkich zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych ucznia kl. IV-VIII przekazywane są rodzicom w formie pisemnego zestawienia opatrzonego podpisem wychowawcy. Opisowe oceny klasyfikacyjne śródroczne z zachowania i zajęć edukacyjnych uczniów kl. I - III przekazywane są rodzicom w formie pisemnej opatrzonej podpisem wychowawcy.

2. Na 1 miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy - o zagrożeniu oceną nieodpowiednią lub naganną oraz na tydzień przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej - o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) fakt ten odnotowują w dzienniku w rubryce „temat lekcji” i w rubryce „ocen przedmiotowych”;

2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców/opiekunów prawnych, jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie uczestniczyli w zebraniu.

3. Rodzice/opiekunowie prawni nieobecni w zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w Szkole zebrania przybyć do Szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice/opiekunowie prawni odbierają w sekretariacie Szkoły.

4. Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni nie dopełnią ww. obowiązków, Szkoła listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych. Wysłanie do rodziców/opiekunów prawnych ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców/opiekunów prawnych, uznaje się za odebrany.

§ 51

1. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.

3. Dyrektor Szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały na obowiązek powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:

 1. zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę podstawową;

 2. na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4, uzgadnia się z rodzicami/opiekunami prawnymi i uczniem.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawiciel Rady Rodziców,

f) pedagog,

g) psycholog.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 2. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

§ 52

1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie ósmej wyższe od oceny niedostatecznej w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej z zastrzeżeniem pkt.5.

3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia - odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

4. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

5. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie pisemnej i ustnej komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12. Termin egzaminu ustala Dyrektor z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu, przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych kreślonym w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami/opiekunami prawnymi liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 53

1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców/opiekunów prawnych.

2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) nazwę zajęć edukacyjnych;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustalone oceny klasyfikacyjne.

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później jednak niż do końca września.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

11. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 54

1. Uczeń oddziału klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału klasy I-III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

3. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I-II do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza Szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.

10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, otrzymuje ocenę z każdego przedmiotu.

13. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego.

14. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 • § 55

 1. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania opiniuje Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 2. Nauczyciele mają prawo do wnoszenia poprawek do Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania po każdym roku szkolnym.

 3. W procesie ewaluacji Zasad udział biorą:

  1. uczniowie (Samorząd Uczniowski, dyskusje na lekcjach wychowawczych, ankiety);

  2. rodzice/opiekunowie prawni (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych, klasowych, ankiety);

  3. nauczyciele (podczas Rady Pedagogicznej, dyskusji, zebrań WDN).

 4. Wniosek z propozycjami zmian i ich uzasadnieniem winien być rozpatrzony przez Radę Pedagogiczną w ciągu miesiąca od chwili jego zgłoszenia do Dyrektora Szkoły.

 5. Poprawki zostają naniesione, jeżeli wniosek zostanie przyjęty przez 51% obecnych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 6. W przypadkach nie objętych Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.

 • § 56

Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia regulowane są na podstawie odrębnych przepisów.

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 • § 57

 1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci:

 1. z urzędu - jeżeli mieszkają w obwodzie Szkoły;

 2. na prośbę rodziców/opiekunów prawnych ­- dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, jeśli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 1. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Manowo.

 • § 58

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 lat, i trwa do ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 18. roku życia.

 2. Od roku szkolnego 2016/2017 na wniosek rodziców/opiekunów prawnych naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko 6-letnie, które wykazuje psychologiczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, potwierdzoną opinią poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, oraz które było objęte wychowaniem przedszkolnym w poprzednim roku szkolnym.

 3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

 4. W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

 5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły,
  w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni
  Psychologiczno - Pedagogicznej.

 6. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również uczęszczanie dziecka do szkoły specjalnej lub specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, realizowanie nauki w ramach indywidualnego toku lub programu nauki, jak też w ramach nauczania indywidualnego (możliwość ta dotyczy dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły).

 7. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki określa Konstytucja RP art. 70 ust.1 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, rozdział 2, art. 15.

 8. Procedury postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego wynikają z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 • § 59

1. Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowanie jego godności;

 3. Korzystania z doraźnej pomocy finansowej, materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 6. Sprawiedliwej i jawnej oceny z poszczególnych przedmiotów; zachowanie ucznia ocenia się odrębnie i nie ma ono wpływu na oceny z przedmiotu;

7) Uzyskania informacji o terminach prac klasowych co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;

 1. Pomocy w nauce - w przypadku kiedy spotyka trudności - poprzez:

  1. indywidualną opiekę nauczyciela w czasie lekcji;

  2. udział w zajęciach wyrównawczych;

  3. udział w zajęciach kompensacyjno - korekcyjnych;

  4. indywidualnej pomocy pedagoga szkolnego i logopedy;

 2. Korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego;

 3. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

 4. Oddziaływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w Szkole;

 5. Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

 6. Bezpłatnego korzystania z telefonu szkolnego w wyjątkowych sytuacjach wymagających porozumienia się w ważnych sprawach (zwł. zdrowotnych) z rodzicami/opiekunami prawnymi;

14) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

15) korzystania z opieki pielęgniarskiej;

16) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

17) wglądu na terenie Szkoły, w obecności nauczyciela do swoich sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych;

 1. Gwarancję zachowania praw ucznia stanowi przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Statucie i odrębnych przepisach, a w szczególności praw zawartych „W Konwencji o Prawach Dziecka”. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu i uczniowi za pośrednictwem rodzica/opiekuna prawnego przysługuje prawo do złożenia skargi do Dyrektora Szkoły w przypadku naruszenia praw ucznia w terminie 14 dni. Dyrektor Szkoły rozpoznaje skargę w terminie 10 dni, o czym powiadamia ucznia i rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 • § 60

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowienia zawarte w Statucie Szkoły oraz ustalenia władz szkolnych, a zwłaszcza:

 1. Systematycznie uczęszczać na wszystkie zajęcia edukacyjne wynikające z planu lekcji danego oddziału oraz przybywać na nie punktualnie;

 2. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia;

 3. Uzupełniać braki w wiadomościach ustnych i pisemnych spowodowane jego nieobecnością na lekcji;

 4. Przygotowywać się do zajęć poprzez wykonanie pracy pisemnej, zebranie materiału przedmiotowego, przeczytanie tekstów źródłowych i lektur szkolnych lub w inny sposób zaproponowany przez nauczyciela;

 5. Właściwie zachowywać się w trakcie zajęć szkolnych: uczestniczyć w realizowanych zadaniach, ćwiczeniach, wykonywać polecenia nauczycieli, prowadzić zeszyty przedmiotowe i dzienniczek ucznia, być wyposażonym w obłożone podręczniki, przybory szkolne, lektury, przestrzegać zasad dyscypliny pracy, przejawiać aktywność w zakresie treści lekcji, tworzyć atmosferę skupienia przy twórczej pracy, uczestniczyć w dyskusjach;

 6. Usprawiedliwiać w określonym terminie i formie nieobecności oraz spóźnienia na zajęcia edukacyjne:

a) w zakresie podsumowania frekwencji tygodniowej uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły;

b) w zakresie frekwencji miesięcznej - najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca (chyba że jest to niemożliwe ze względu na przewlekłą chorobę ucznia);

c) w formie pisemnej w zeszycie do informacji lub poprzez e-dziennik;

d) ustnie - w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej.

7) W przypadku nieobecności dziecka powyżej jednego tygodnia, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany skontaktować się z wychowawcą.

8) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i Szkoły, przestrzegając ustalonych zasad zachowania (np. apele szkolne, szkolne uroczystości okolicznościowe, koncerty umuzykalniające, imprezy szkolne poza terenem Szkoły itp.);

9) Dbać o schludny wygląd oraz nosić jednolity strój szkolny, za który uważa się:

  1. strój galowy składający się dla dziewcząt z białej bluzki, granatowej lub czarnej spódnicy (spodni); dla chłopców z białej koszuli, granatowych lub czarnych spodni - w trakcie ważnych uroczystości szkolnych, apelów, koncertów umuzykalniających, reprezentując Szkołę na zewnątrz itp.;

  2. strój sportowy - w trakcie dni sportu szkolnego, festynów itp.;

  3. strój gimnastyczny - podczas zajęć wychowania fizycznego, składający się z białej koszulki, granatowych lub czarnych krótkich spodenek, tenisówek bądź trampek.

 1. Zmieniać obuwie w Szkole przez cały rok szkolny. Dopuszcza się wyłącznie obuwie lekkie, o antypoślizgowej podeszwie oraz obuwie ortopedyczne, jeśli takie są wskazania lekarza.

 2. Zabrania się uczniom:

 1. stosować makijażu;

 2. farbować włosów;

 3. nosić ozdób i biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla ucznia lub otoczenia, w szczególności dużych i długich kolczyków, dużych pierścieni, bransolet i naszyjników o ostrych kształtach;

 4. nosić obuwia na wysokim obcasie ani takiego, które może stanowić zagrożenie lub powodować zabrudzenia i zniszczenia w Szkole (np. posiadającego elementy ostre lub brudzącego, rysującego posadzkę);

 5. malować paznokcie.

 1. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na ocenę z przedmiotu, jednakże ma zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania;

 2. Wyłączać i nie korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (analogowych i cyfrowych odtwarzaczy muzyki, aparatów fotograficznych itp.) na terenie szkoły zarówno podczas lekcji, jak i przerw, z wyjątkiem sytuacji wymagających porozumienia się w pilnych sprawach z rodzicem/opiekunem lub podczas lekcji, korzystając z portalu edukacyjnego (ale wyłącznie pod nadzorem nauczyciela);

 3. Wyłączać i nie korzystać z telefonów komórkowych i ww. urządzeń elektronicznych poza terenem szkoły w czasie imprez i wyjść organizowanych przez Szkołę, np. w kinie, teatrze, podczas zawodów międzyszkolnych itp.;

 4. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów ponoszą pełną odpowiedzialność za przyniesione przez ucznia do Szkoły telefony komórkowe i ww. urządzenia elektroniczne;

 5. Zachowywać się właściwie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów: okazywać szacunek dorosłym i kolegom, godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią; przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, szanować poglądy i przekonania religijne innych ludzi, szanować nietykalność osobistą własną i innych, dbać o wizerunek ucznia i dobre imię Szkoły;

 6. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole: szanować mienie własne i cudze, nie zaśmiecać pomieszczeń, nie niszczyć ścian, elewacji budynku, sprzętu;

 7. Naprawiać wyrządzoną przez siebie szkodę;

 8. Nie przynosić do Szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

 9. Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i klasowego.

 • § 61

 1. W Szkole nagradza się uczniów za:

  1. bardzo dobre wyniki w nauce;

  2. wzorową postawę;

  3. wybitne osiągnięcia;

  4. odwagę i dzielność;

  5. pracę społeczną.

 2. Rodzaje nagród wobec uczniów:

  1. pochwała nauczyciela i wychowawcy wobec klasy;

  2. pochwała Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym;

  3. odznaka „Wzorowego Ucznia” na zakończenie I semestru za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,75) oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie;

  4. nagrody książkowe w dniu zakończenia roku szkolnego:

  1. w klasie I-III nagrodę przyznaje się uczniowi, który wykazuje się sumiennością, aktywną postawą oraz dużym zaangażowaniem w życiu klasy
   i Szkoły;

  2. w klasach IV-VIII nagrodę otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie;

  3. w klasach IV-VIII za średnią co najmniej 4,75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem;

   1. list pochwalny do rodziców/opiekunów prawnych dla uczniów ze średnią powyżej 5.1 i z co najmniej oceną bardzo dobrą z zachowania;

   2. dyplom dla ucznia za 100% frekwencję;

   3. Nagroda Dyrektora Szkoły dla ucznia ze średnią od 5.1 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem;

   4. typowanie do Nagrody Wójta Gminy Manowo;

   5. wniosek o stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

 • § 62

 1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły w następujący sposób:

  1. upomnienie ustne przez wychowawcę;

  2. upomnienie Dyrektora Szkoły;

  3. nagana Dyrektora Szkoły;

  4. zawieszenie prawa do:

 1. reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

 2. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych takich jak biwaki, rajdy, dyskoteki;

 3. działalności w samorządzie szkolnym;

5) skreślenie z listy uczniów Szkoły - wniosek Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

 1. Wnioski do Dyrektora Szkoły o wymierzenie kar określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) mogą być składane tylko przez wychowawców, wyłącznie w formie pisemnej i muszą zawierać wyczerpujące uzasadnienie proponowanej kary.

 2. Wychowawca klasy ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 3. Od przyznanej kary można się w ciągu tygodnia odwołać do Dyrektora Szkoły.

 4. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
  1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymywał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów;

2) zachowuje się w sposób demoralizujący lub agresywny, zagrażając życiu i zdrowiu innych uczniów;

3) dopuszcza się czynów karanych przez prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.

 • ROZDZIAŁ IX

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

 • § 63

 • Program Rozwoju Szkoły jest opisem działań prowadzących do osiągnięcia celów rozwojowych Szkoły. Przewiduje ciąg zmian w warunkach, w jakich odbywać się będą podstawowe procesy szkolne: kształcenie, wychowanie, opieka nad uczniem oraz współpraca Szkoły ze środowiskiem. Nakierowany jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie Szkoła będzie stwarzać na rzecz rozwoju ucznia.

 • Program Rozwoju Szkoły tworzy się na okres 5 lat.

 • Program Rozwoju Szkoły zawiera:

  1. wizję Szkoły;

  2. sprecyzowane obszary i kierunki rozwojowe Szkoły;

  3. opis poszczególnych etapów działania - określenie ich kolejności
   oraz terminów realizacji;

  4. imienną odpowiedzialność za nadzorowanie poszczególnych celów rozwoju;

  5. uwagi o problemach realizacyjnych;

  6. określenie przewidywalnego terminu, w którym programowy rozwój osiągnie najbardziej pożądany stan.

  4. Program Rozwoju Szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym, w którym program zostaje przedstawiony.

  5. Rada Rodziców opiniuje Program Rozwoju Szkoły przed terminem zatwierdzenia go przez Radę Pedagogiczną.

  6. Po zakończeniu Programu Rozwoju Szkoły Dyrektor Szkoły składa sprawozdanie z jego realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz na zebraniu Rady Rodziców. Składane sprawozdanie ma formę raportu.

  7. Ewaluacji wykonania Programu Rozwoju Szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły,
  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

  ROZDZIAŁ X

  SEKRETARIAT

  • § 64

   1. W Szkole jest sekretariat, do którego zadań należy w szczególności:

  1. organizowanie oraz załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem wysyłaniem i techniczną obsługą korespondencji;

  2. ewidencjonowanie korespondencji;

  3. prowadzenie składnicy (archiwum) akt Szkoły;

  4. prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów;

  5. wydawanie legitymacji i zaświadczeń dla uczniów;

  6. prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi, łącznie z ewidencją druków ścisłego zarachowania;

  7. przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.

   1. Ewidencję korespondencji, jej klasyfikację oraz zasady przechowywania akt archiwalnych regulują odpowiednie przepisy.

  ROZDZIAŁ II

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • § 65

  1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

  2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

  3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

  4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych,
   sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

  - 76 -

  Statut Szkoły Podstawowej w Boninie

  Załączniki do pobrania

  Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
  1 Statut SP Bonin 30 listopada 2017 r..doc (DOC, 540.00Kb) 2017-12-19 19:09:18 855 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 19-12-2017 19:09:18
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 30-11-2017
  Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 19-12-2017 19:09:18