Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

 

Procedury bezpieczeństwa

w okresie pandemii COVID-19
w Szkole Podstawowej w Boninie

15 maja 2020 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 14.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 871)

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza Procedura dotyczy wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej w Boninie oraz rodziców prawnych i dzieci uczęszczających do placówki.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic prawny decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik nr 1.

 4. Przyjęcie dziecka do szkoły w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego następuje na podstawie złożonego druku ZGŁOSZENIE – Załącznik nr 2.

 5. Przez Rodziców należy rozumieć też Prawnych Opiekunów.

 

 

 

§ 2

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BONINIE

W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

 1. Placówka zastrzega, że ze względu na ilość dzieci zasady organizacji mogą ulec zmianie.

 2. Do szkoły przychodzą dzieci, których rodzice pracują, nie wykonują pracy zdalnie, nie są w stanie zapewnić im opieki i nie pobierają zasiłku opiekuńczego.

 3. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 4. Rodzice nie mogą wchodzić i przebywać na terenie placówki.

 5. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte. Wejścia do placówki pilnuje woźna lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora.

 6. Dzieci przebywają w szkole w godzinach 730-1500. W godzinach 1500-1630 odbywa się dezynfekcja szkoły zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS.

 7. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 9 zgodnie z zaleceniami GIS, min. powierzchnia do zabawy, zajęć wynosi 4m2 na jedną osobę.

 8. W przypadku konieczności wejścia rodzica na teren szkoły zobowiązany jest on do dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki.

 9. W salach wszystkie wydezynfekowane zabawki znajdują się na półkach. Po skończonej zabawie dziecko lub pracownik odkłada „brudną” zabawkę do wyznaczonego pojemnika.

 10. Dzieci wychodzą na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody.

 11. Nauczyciele i rodzice informują dzieci o konieczności zachowania dystansu ze względów zdrowotnych – nie przytulania się do innych osób.

 12. Przed przystąpieniem do czynności oraz po ich zakończeniu dzieci zobowiązane są do umycia rąk (np. przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp.).

 13. Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk.

 14. Instrukcja mycia rąk wywieszona jest w widocznym miejscu w łazienkach - Załącznik nr 5.

 15. Na teren przy szkole grupy dzieci wychodzą rotacyjnie przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.

 16. Zakazuje się wyjść z dziećmi poza teren placówki np. spacery, wycieczki.

 17. W każdej sali umieszcza się płyny do dezynfekcji rąk w bezpiecznych dozownikach.

 18. Sale, w których prowadzi się zajęcia, będą systematycznie wietrzone, co najmniej raz na godzinę.

 

 

§3

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące
  w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVIN-19.

 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków
  do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.

 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji
  od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki
  w czasie pandemii.

 5. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki, jak i z jego dowozem. W związku z tym wymagane jest podpisanie odpowiedniego oświadczenia - Załącznik nr 2.

 6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika – gabinet pedagoga i wyposaża je w niezbędne środki ochrony osobistej: przyłbica, kombinezon ochronny, maseczki i rękawiczki jednorazowe.

 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itp.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 8. Przy wejściu do szkoły udostępnia niezbędne numery telefonów do SANEPIDu, Pogotowia, Organu Prowadzącego.

 

 

§ 4

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

 1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała.

 2. Pracownicy z objawami choroby, takimi jak podwyższona temperatura (powyżej 37oC), duszności, kaszel itp. nie mogą wejść na teren placówki. Muszą pozostać w domu,
  zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 3. Do budynku szkoły pracownicy wchodzą i wychodzą głównym wejściem.

 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji „Jak skutecznie dezynfekować ręce” - Załącznik nr 4 i instrukcji producenta i myją ręce zgodnie z instrukcją „Jak skutecznie myć ręce” - Załącznik nr 5.

 5. Oświadczenie Pracownika o zapoznaniu się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boninie – Załącznik nr 3

 6. Nauczyciel:

 1. Organizuje działania wychowawczo-opiekuńcze oraz w miarę możliwości zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem, a w szczególności:

  1. Wyjaśnia dzieciom w pozytywnej atmosferze, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

  2. Instruuje i pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci.

  3. W ciągu dnia zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce szczególnie kiedy wchodzą rano do sali, przed posiłkami, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z terenu przy szkole.

  4. Przestrzega ustalonego harmonogramu wyjść ustalonego tak, aby grupy
   nie spotykały się ze sobą.

 1. Mierzy temperaturę każdemu dziecku wg potrzeb termometrem bezdotykowym.

 2. Stara się utrzymywać dzieci w zalecanym dystansie społecznym.

 3. Nie udziela informacji czy konsultacji w bezpośrednim kontakcie z rodzicem, natomiast jest do ich dyspozycji poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy: Librus, telefon do szkoły.

 1. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektor harmonogramu.

 2. W miarę możliwości do grupy przydzielani są ci sami opiekunowie.

 3. Pracownicy przemieszczają się w placówce tylko w niezbędnych sytuacjach.

 4. Personel obsługi szkoły – woźna i inni pracownicy obsługi:

 1. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 2. Czuwają nad bezpieczeństwem poruszania się dzieci po szkole w ciągu komunikacyjnym.

 3. Co najmniej raz na godzinę wietrzą salę, w której są dzieci.

 4. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci – dezynfekują sale, a w nich zabawki, sprzęty, klamki, włączniki światła itp.

 5. W całej placówce dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie.

 6. Na bieżąco zapisują wykonywane czynności mycia i dezynfekcji w kartach monitoringu.

 7. Woźna czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVIN-19.

 8. Woźna pełni dyżur przy wejściu głównym podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

 9. Mierzy temperaturę przychodzącym do szkoły dzieciom.

 

 

§ 5

KLASYFIKACJA PRZYJĘĆ DZIECI DO SZKOŁY
W OKRESIE
PODWYŻSZONEGO REŻIMIMU SANITARNITARNEGO

 

 1. Dyrektor ustala liczbę miejsc organizacyjnych w poszczególnych salach na podstawie metrażu każdej sali osobno, z uwzględnieniem znajdujących się w nich mebli oraz innych sprzętów.

 2. Zgłoszenie chętnego dziecka do opieki na dany tydzień następuje do środy do godz. 15.00, poprzedzającej dany tydzień na podstawie elektronicznie złożonego zgłoszenia - Załącznik nr 2 na adres szkola@szkolabonin.pl.

 3. Zgłoszenie nie gwarantuje opieki w szkole.

 4. Rodzice składają Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 1.

 5. Zmiana tygodniowej deklaracji możliwa jest w dzień poprzedzający zmianę do godz. 1330 drogą elektroniczną na adres szkola@szkolabonin.pl.

 6. Do szkoły w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników:

 • systemu ochrony zdrowia,

 • służb mundurowych,

 • pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 1. Do szkoły w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców, którzy przedstawią oświadczenie o zatrudnieniu i konieczności jego powrotu do pracy.

 2. W trzeciej kolejności do szkoły, w przypadku jeśli będą wolne miejsca, przyjmowane
  są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora szkoły podjętej po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.

 3. Druki Oświadczeń oraz Zgłoszeń są dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły:szkolabonin.edupage.org.

 4. Po uzyskaniu Oświadczeń oraz Zgłoszeń od rodziców dyrektor ustala listę dzieci, którym szkoła zapewni opiekę, z podziałem na grupy.

 5. Dyrektor w piątek, drogą e mail lub telefoniczną, informuje rodziców, czy dziecko zostało objęte opieką w szkole.

 6. Jeżeli dziecko zostało zgłoszone i przyjęte do szkoły, a rodzic nie przyprowadzi go przez kolejne dwa dni i nie zgłosi tego faktu, wówczas dyrektor szkoły nawiązuje z nim kontakt w celu wyjaśnienia sytuacji.

 

§ 6

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY

 

Obowiązki Rodziców

 

 1. Rodzice mają obowiązek zapoznać się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w Szkole Podstawowej w Boninie i podpisują wymienione w § 1 Oświadczenie i Zgłoszenie.

 2. Osobą upoważnioną do przyprowadzenia i odbioru dziecka jest tylko rodzic.

 3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

 1. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.

 2. Rodzice czekają przed drzwiami głównymi, zachowując przepisowy odstęp między osobami.

 3. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, pracownik ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.

 4. W szatni dzieci korzystają tylko z oznaczonych wieszaków.

 5. Po wyjściu z szatni dziecko zobowiązane jest udać się do łazienki, gdzie musi umyć ręce. Następnie idzie do wskazanej sali.

 6. Dzieci przyprowadzane są do godz. 800. Po upływie tej godziny szatnia jest dezynfekowana i wietrzona.

 1. Odbieranie dzieci ze szkoły:

 1. Rodzic czeka na dziecko pod szkołą.

 2. Dziecko nie zostawia w szatni swoich ubrań i obuwia.

 3. Pracownik dyżurujący nadzoruję odbiór dziecka przez rodzica.

 4. Szatnia na koniec dnia zostaje poddana dezynfekcji.

 

§ 7

PROCEDURA SZYBKIEJ ŚCIEŻKI KOMUNIKACJI Z RODZICAMI

 

 1. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.

 2. Rodzica, pozostawiającego dziecko w szkole, zobowiązuje się do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2, w którym przekazuje aktualne numery telefonów do siebie oraz numery stacjonarne do zakładów pracy do szybkiego kontaktu.

 3. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole podlega natychmiastowej aktualizacji.

 4. Dane kontaktowe rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu, przekazanego nauczycielowi pełniącemu opiekę nad dziećmi. Kopia jest dostępna przy telefonie stacjonarnym w sekretariacie.

 

 

 

§ 8

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

 1. Jeśli u dziecka stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), to:

 

 1. Osoba dyżurująca bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. izolatorium

 2. Bezzwłocznie zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę
  i rękawiczki.

 3. Pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.

 4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 5. Dyrektor w razie konieczności kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.

 6. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 112.

 7. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 

 1. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 

 1. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia
  do tzw. izolatorium.

 2. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
  w przyłbicę, kombinezon ochronny, półmaskę i rękawiczki.

 3. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 4. Informacja o potrzebnych telefonach na wypadek wystąpienia zachorowania stanowi Załącznik nr 6.

 

§ 9

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W BIBLOTECE

 1. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres od 1 do 3 dni do pudła.

 3. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

 4. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

 5. . Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.

 6. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję, klamek, klawiatury, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedura obowiązuje do odwołania.

 

 

Bonin, dn. 15.05.2020 r. ……………………………………………..

(podpis i pieczęć dyrektora)

 

Załącznik nr 1

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Bonin, dnia …………………

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

w związku ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły Podstawowej w Boninie

 

 

Deklaruję chęć skorzystania z zajęć opiekuńczych dla mojego dziecka

 

 

……………………………………………………………………………………………………..

imię i nazwisko

 

w trakcie obowiązującego na terenie kraju stanu epidemii COVID-19 od dnia ……………………………...………
Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej w Boninie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 • nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem COVID-19,

 • nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie,

 • nikt z członków najbliższej rodziny nie przejawia widocznych oznak choroby,

 • stan zdrowia dziecka jest dobry,

 • syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. katar, kaszel, alergia, podwyższona temperatura, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i innych nietypowych objawów.

 

 

…………………………………….………………………………………. ……………………………………….………………………………

Czytelny podpis matki Czytelny podpis ojca

 

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie dziecka i rodziny oraz zdaję sobie sprawę, że:

 

 1. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.

 2. W przypadku wystąpienia w środowisku szkolnym zakażenia lub jego podejrzenia
  u personelu/dziecka/rodzica dziecka, moja rodzina i jej najbliższe otoczenie zostaną objęte kwarantanną.

 3. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka zostanie ono natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej w placówce izolatorium, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. O tym fakcie niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

 4. Celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane kontaktowe:


 

Numery telefonów: matka ...............…………….………………..…......, ojciec ……………………….……………………..…

 

 

 

…………………………………….………………………………………. ……………………………………….………………………………

Czytelny podpis matki Czytelny podpis ojca


 

Oświadczam, że:

 1. Wyrażam zgodę na pomiar profilaktyczny temperatury ciała termometrem bezdotykowym u dziecka przy wejściu do szkoły i w trakcie pobytu oraz u osoby przyprowadzającej dziecko.

 2. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na jakiekolwiek środki dezynfekujące.

 3. Zapoznałem/am się z Procedurą bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boninie opracowaną na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem szkół oraz Wytycznych Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Deklaruję pełne zastosowanie się do procedur oraz wyrażam zgodę na ich realizowanie przez placówkę.

 1. Będę na bieżąco informował dyrektora szkoły o istotnych zmianach w zdrowiu mojego dziecka podczas epidemii.

 2. Rozumiem, że poświadczenie nieprawdy - a co za tym idzie narażanie osób drugich na zakażenie koronawirusem COVID-19 oraz umyślne i świadome rozprzestrzenianie chorób zakaźnych będzie zgłaszane do odpowiednich służb.

 

…………………………………….………………………………………. ……………………………………….………………………………

Czytelny podpis matki Czytelny podpis ojca


 


 

Pouczenie

 

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego, prowadzonego
  na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493), Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),


 

 1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest – Szkoła Podstawowa w Boninie, 76-009 Bonin 2. Zarówno z administratorem, jak i inspektorem ochrony danych można skontaktować się  telefonicznie. +48943421787, 660 933 223 elektronicznie email szkola@szkolabonin.pl .Administrator przetwarza dane zgodnie z RODO i spełniania obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane  przetwarza, poprzez ogłoszenie w siedzibie oraz  na wniosek osób zainteresowanych poprzez powszechnie stosowane środki komunikacji w formie papierowej lub elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu
  do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych bądź możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 2

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19


 

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej w Boninie
w okresie epidemii COVID-19


 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Od dnia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dzienny czas pobytu w placówce wyrażony w godzinach od - do: ………………………………………………………………...

Istotne informacje o stanie zdrowia dziecka: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 

………………………………………………………………………….

Podpis rodzica


 

Oświadczenie rodzica


 

Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa zakładu pracy i numer telefony do pracodawcy


 

powracam do pracy, nie przebywam na tzw. zdalnej pracy w domu/ prowadzę pozarolniczą działalności (właściwe podkreślić)

gospodarczą- numeru NIP działalności …………………………………………………………………………………………………………………………


 


 

………………………………………………………………………….

Podpis rodzica


 

Oświadczenie rodzica


 

Imię i nazwisko rodzica: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że jestem zatrudniona/y


 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa zakładu pracy i numer telefony do pracodawcy


 

powracam do pracy, nie przebywam na tzw. zdalnej pracy w domu/ prowadzę pozarolniczą działalności (właściwe podkreślić)

gospodarczą- numeru NIP działalności …………………………………………………………………………………………………………………………


 


 

………………………………………………………………………….

Podpis rodzica

 

Pouczenie

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego, prowadzonego na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493), Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),


 

 1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest – Szkoła Podstawowa w Boninie, 76-009 Bonin 2. Zarówno z administratorem, jak i inspektorem ochrony danych można skontaktować się  telefonicznie. +48943421787,660 933 223 elektronicznie email szkola@szkolabonin.pl. Administrator przetwarza dane zgodnie z RODO i spełniania obowiązek informacyjny w stosunku do osób, których dane  przetwarza, poprzez ogłoszenie w siedzibie oraz  na wniosek osób zainteresowanych poprzez powszechnie stosowane środki komunikacji w formie papierowej lub elektronicznej. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu
  do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych bądź możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik nr 3

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadcza, że:

 

Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Boninie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju

 

…………………………………………………………………………………………………………

( podpis Pracownika )

 

Załącznik nr 4

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

 

Załącznik nr 5

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

 

 

 

 

 


 

 

Załącznik nr 6

do Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

 

 

Wykaz kontaktu do właściwych organów:

 1. Główny Specjalista ds. Oświaty i Kultury Fizycznej w Urzędzie Gminy Manowo tel: 602 482 222 e-mail: oswiata@manowo.pl

 2. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obronnych i obrony cywilnej tel: 515 102 123; e-mail : h.sliwa@manowo.pl

 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie numery telefonów

 • Sekretariat 94 342-58-10, fax 94 342-53-57

 • Centrala 94 342-40-85

 • Sekcja Epidemiologii 94 342-40-85 wew. 227

 • Telefon alarmowy694 493 771

 • e-mail:psse.koszalin@pis.gov.pl.


 

 1. Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Chałubińskiego 7, tel. 94 348 82 98

 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy Centrala:94 34 88 400,

Rejestracja i Sekretariat SOR 94 34 88 498

 1. Pogotowie Ratunkowe- tel: 999 , 112.

 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie tel: 094 347-51-40


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 29-05-2020 11:57:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Kozłowska 29-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 29-05-2020 12:02:31