Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szkoła Podstawowa w Boninie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego w Szkole Podstawowej w Boninie

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego
w Szkole Podstawowej w Boninie


 

SEKCJA 1. Podstawowe wytyczne:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść oryginalnie zamkniętą własną butelkę z wodą.

SEKCJA 2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp( co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką lub przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

  2. wychodzi do toalety,

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Zarówna zdający, jak i członkowie zespołu mogą mieć zakryte usta i nos podczas całego egzaminu.

SEKCJA 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić informację:

 1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych

 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).


 

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.


 

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i obligatoryjnie należy go stosować.

 2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 3. W danej sali może być 9 uczniów.

 4. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany co najmniej 1,5 m odstęp w każdym kierunku. Należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej.

 5. Miejsce dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5m odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 6. Drzwi do szkoły i wewnątrz budynku powinny być w miarę możliwości otwarte podczas przeprowadzania egzaminu.

 7. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających i jeżeli to możliwe mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu.

 8. Dla każdego zdającego należy przygotować przezroczyste foliowe worki na osobiste rzeczy zdających, które należy zostawić w szatni.

 9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 10. Ławki i krzesła należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Zdający siedzą w tych samych wylosowanych miejscach przez 3 dni.

 11. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

SEKCJA 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 2. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Można je przetrzeć szmatką z płynem dezynfekującym.

 3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. Zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi.

  2. Obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.

  3. Niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania.

  4. Konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 5. Należy unikać tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor

  1. ustala harmonogram wchodzenia do szkoły dla uczniów w poszczególnych salach,

  2. określa sposób wypuszczanie zdających z sal według ustalonej kolejności, upewniając się, że zdający nie gromadzą się przed szkołą, aby omówić egzamin,

  3. informuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.


 

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2m odległości od innych osób.

 2. W przypadku potrzeby odizolowania członka komisji przewodniczący powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, z którym ustala sposób postepowania. Należy zapewnić zastępstwo lub dokończyć egzamin w niepełnym składzie zespołu nadzorującego. Informację zapisuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali i w protokole zbiorczym.

 3. W przypadku potrzeby odizolowania osoby zdającej, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu, przewodniczący może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających z danej sali.

 4. W przypadku zdającego, potrzebującego odizolowania, przewodniczący niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

Szczególne rozwiązania dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego
w Szkole Podstawowej w Boninie


 

SEKCJA 1. Podstawowe wytyczne:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa(zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 5. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść oryginalnie zamkniętą własną butelkę z wodą.

SEKCJA 2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

 1. Czekając na wejście do szkoły albo do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp( co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką lub przyłbicą. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

  2. wychodzi do toalety,

  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 4. Zarówna zdający, jak i członkowie zespołu mogą mieć zakryte usta i nos podczas całego egzaminu.

SEKCJA 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń.

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić informację:

 1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

 2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

 3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

 4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych

 5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).


 

Materiały można pobrać ze strony GIS: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/.


 

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk i obligatoryjnie należy go stosować.

 2. Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 3. W danej sali może być 9 uczniów.

 4. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi był zachowany co najmniej 1,5 m odstęp w każdym kierunku. Należy sporządzić plan sali egzaminacyjnej.

 5. Miejsce dla członków zespołu nadzorującego również powinny zostać przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5m odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 6. Drzwi do szkoły i wewnątrz budynku powinny być w miarę możliwości otwarte podczas przeprowadzania egzaminu.

 7. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających i jeżeli to możliwe mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu.

 8. Dla każdego zdającego należy przygotować przezroczyste foliowe worki na osobiste rzeczy zdających, które należy zostawić w szatni.

 9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 10. Ławki i krzesła należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie. Zdający siedzą w tych samych wylosowanych miejscach przez 3 dni.

 11. Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

SEKCJA 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

 1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa podczas egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 2. Paczki należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Można je przetrzeć szmatką z płynem dezynfekującym.

 3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

 4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

  1. Zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi.

  2. Obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończonym egzaminie.

  3. Niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania.

  4. Konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 5. Należy unikać tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor

  1. ustala harmonogram wchodzenia do szkoły dla uczniów w poszczególnych salach,

  2. określa sposób wypuszczanie zdających z sal według ustalonej kolejności, upewniając się, że zdający nie gromadzą się przed szkołą, aby omówić egzamin,

  3. informuje zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.


 

SEKCJA 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

 1. Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem 2m odległości od innych osób.

 2. W przypadku potrzeby odizolowania członka komisji przewodniczący powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, z którym ustala sposób postepowania. Należy zapewnić zastępstwo lub dokończyć egzamin w niepełnym składzie zespołu nadzorującego. Informację zapisuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali i w protokole zbiorczym.

 3. W przypadku potrzeby odizolowania osoby zdającej, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu, przewodniczący może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających z danej sali.

 4. W przypadku zdającego, potrzebującego odizolowania, przewodniczący niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zofia Kozłowska 03-06-2020 23:51:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Kozłowska 03-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Zofia Kozłowska 03-06-2020 23:51:19